หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัด เพื่อร่วมหารือแนวทางการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราสู่การเป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดี รองรับ EEC

ฉะเชิงเทรา-หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัด เพื่อร่วมหารือแนวทางการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราสู่การเป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดี รองรับ EEC

 

วันนี้ (17 พ.ย.63) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 7/2563 ร่วมด้วยนายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการบริหารหอการค้า หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมหารือแนวทางการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราสู่การเป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดี (Smartcity) รองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

รวมถึงข้อเสนอเพื่อนำเข้าสู่ กรอ.จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่ การพัฒนาด้านการศึกษา และการสร้างจังหวัดฉะเชิงเทราให้เป็นเมืองน่าอยู่ โดยเน้นความสะอาดปลอดภัย/ด้านการแก้ไขปัญหาทางข้ามรถไฟในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน /แนววางท่อต่างๆที่อยู่ใต้ดินเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายแก่ประชาชน และการติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงสายเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา

โครงการสูบน้ำคืนถิ่น โครงการยกระดับคุณภาพน้ำประปา โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ โครงการก่อสร้างถนนสายลาดกระบัง-อ่อนนุช โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน และอ่างเก็บน้ำคลองกะพง รวมถึงการติดตามโครงการรถบรรทุกสีขาวของจังหวัดฉะเชิงเทรา นอกจากนี้ที่ประชุมได้เสนอเรื่องการขอให้เงินจากการประมูลเลขทะเบียนสวยของจังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ในจังหวัดอย่างน้อย 50% เพื่อจะได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา


ด้านนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า หอการค้าจังหวัด เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดในภาพรวม ขอให้ทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ได้ผนึกกำลังกัน ร่วมแรงร่วมใจกัน และร่วมกันกำหนดเป้าหมาย กำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งจะทำให้จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดี เป็นเมืองแห่งความสุขสืบไป

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา