ทุกภาคส่วนในจังหวัดฉะเชิงเทรารวมใจร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ “วันรวมน้ำใจ สู่กาชาด ประจำปีงบประมาณ 2564”

ฉะเชิงเทรา- ทุกภาคส่วนในจังหวัดฉะเชิงเทรารวมใจร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ “วันรวมน้ำใจ สู่กาชาด ประจำปีงบประมาณ 2564” เพื่อนำไปใช้ในกิจการสาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย บรรเทาทุกข์และสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

 


วันนี้ (17 พ.ย.63) ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมรับมอบเงินและสิ่งของ ในงาน “วันรวมน้ำใจ สู่กาชาด ประจำปีงบประมาณ 2564”

โดยมีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนอาทิเช่น บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) โครงการนิคมอุตสาหกรรม บลูเทค ซิตี้ ฉะเชิงเทรา มูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถานฉะเชิงเทรา โดยนายเดชาวุฐ ธีรภัทรไพศาล ประธานมูลนิธิ และผู้ประกอบการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดฉะเชิงเทรารวมใจร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเป็นจำนวนมาก


ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า กิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดฯ เป็นกิจกรรม เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยไม่มุ่งหวังผลกำไร หรือสิ่งตอบแทน คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของเหล่ากาชาด ล้วนทำด้วยความเสียสละ และมีจิตอาสา โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนแต่อย่างใด สำหรับเงินบริจาคในวันนี้ จะได้นำไปใช้จ่ายสำหรับการบรรเทาทุกข์ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น

รวมทั้งการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยที่ผ่านมา เหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เข้าไปดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ และสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในทุกอำเภอ ร่วมกับจังหวัด และส่วนราชการอื่นๆอย่างต่อเนื่อง
โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความอนุเคราะห์ แก่เหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทราอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และขอให้บุญกุศล ที่ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในครั้งนี้ ส่งผลให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ

**************
สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา