ประธาน กกร.จังหวัดฉะเชิงเทราแถลงข่าวร่วมภาคเอกชน 3 สถาบันเดินหน้าเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจต่อ กรอ.

ฉะเชิงเทรา-ประธาน กกร.จังหวัดฉะเชิงเทราแถลงข่าวร่วมภาคเอกชน 3 สถาบันเดินหน้าเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจต่อ กรอ.

 

วันนี้ที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะ ประธานคณะกรรมการ (กกร.) ร่วมด้วย นายจิรทัศน์ แจ่มไพบูลย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัแฉะเชิงเทรา นางสาว ขัตติยา มาศอุดม ผู้แทนสมาคมธนาคารจังหวัดฉะเชิงเทร ร่วมกันแถลงข่าวว่า คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน(กกร)ก่อตั้งขึ้นในปี 2520 ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย ซึ่งเป็นสถาบันหลักภาคเอกชนในการส่งเสริมการค้า การอุตสาหกรรมและการเงินของประเทศ

โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นศูนย์รวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นเอกภาพ ของภาคธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางการค้า และเศรษฐกิจ และนำเสนอต่อคณะกรรมการการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) หรือเสนอต่อหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับปัญหานั้นๆๆ โดยตรงเพื่อประกอบการพิจารณาในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจหรือกำหนดเป็นนโยบายหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชาติเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่สามารถเร่งพัฒนาเศรษฐกิจรากฐาน แก้ไขปัญหา อุปสรรค และความสามารถทางด้านการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเข้มแข็งพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ โดยคณะกรรมการกส่วนกลางได้มีมติร่วมกันเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ในการจัดตั้ง(กกร.)จังหวัด(กกร.)กลุ่มจังหวัด ตามระเบียบปฏิบัติมีประธานของ 3 สถาบัน


โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญดังนี้ 1. เพื่อให้มีกลไกรองรับการทำงานของภาคเอกชน 3 สถาบันในระดับพื้นที่ ทั้งในระดับจังหวัดและระดับกลุ่มจังหวัด และสามารถเชื่อมโยงการทำงานกับ ส่วนกลางอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 2. เพื่อร่วมปรึกษาหารือพิจารณากลั่นกรองประเด็นข้อเสนอของภาคเอกชนในการนำเสนอต่อ กรอ.จังหวัด กรอ.กลุ่มจังหวัด/กบจ/กบก/ ภายใต้โครง สร้างการขับเคลื่อนการบริหารงานเชิงพื้นที่ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่บูรณาการ พ.ศ 2560

3. เพื่อให้เกิดพลังความร่วมมือของภาคเอกชน 3 สถาบันร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ สภาอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสภาเกษตรกรฯมหาวิทยาลัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 4. เพื่อทำการรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ในภาพรวมทางเศรษฐกิจต่อ กกร. ส่วนกลางเพื่อพิจารณาสนับสนุนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไปยังรัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐ
โดยการทำหน้าที่ของประธาน กกร.จังหวัดในวาระนี้เป็นของประธานหอการค้าฉะเชิงเทราซึ่งได้มีการประชุมคณะกรรมการ กกร.จังหวัดฉะเชิงเทราครั้งที่ 3/2563 ในเวลา 13.30 น.ณ.ห้องประชุม อาคารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา