ฉะเชิงเทรา-โรงงานผลิตกลูโคสไซรัป ประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน อ.พนมสารคาม

ฉะเชิงเทรา-โรงงานผลิตกลูโคสไซรัป ประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน อ.พนมสารคาม

 

วันที่ 30 ตุลาคม เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม นายพงศกร สุดเสน่หา ปลัดอวุโสอำเภอพนมสารคามเป็นประธานพิธีเปิดเวทีรับฝังข้อคิดเห็นโครงการโรงานผลิตกลูโคสไซรัป ฟรักโทส ฟรักโทสโอลิโกแซ็คาไรด์ มอลโตเดกซ์ตริน และไอโชมอลโตโอลิโกแซ็กคาไรด์ บริษัท เพียวเคมม์จำกัด ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ โครงการโรงงานผลิตกลูโดสไซรัป ฟรักโทส ฟรักโทสโอลิโกแซ็กคาไรด์ มอลโตเดกซ์ตริน และไอโชมอลโตโอลิโกแซ็กคาไรด์ ของบริษัท เพียวเคมม์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1 ความเป็นมาของโครงการ
บริษัท เพียวเคมม์ จำกัด ได้เปิดดำเนินการผลิตกลูโคสไซรัป มีกำลังการผลิตไม่เกิน 20 ตัน/วัน โดยได้รับ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและเริ่มดำเนินการผลิตตั้งแต่เดือนมิถึงนายน พศ. 2550 บนเนื้อที่ 50,98 ไร่ ตั้งอยู่หมู่ ที่ 7 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งนี้ การประกอบกิจการของโครงการที่ผ่านมานั้นยังไม่เข้าข่ายประเภทโครงการกิจการ หรืการดำเนินการที่ต้องจัดทำรายงสนประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)ปัจจุบันความต้องการของตลาดที่ใช้กชูโคสเป็นส่วนประกอบสำคัญ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร เครื่องสำอางและยา ทั้งในประเทศและต่างประเทศมีเพิ่มมากขึ้น

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีแผนการเพิ่มกำลังการผลิตและประเภทผลิตภัณฑ์ของโครงการขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของตลาดดังกล่าว โดยเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่ต่อเนื่องจากกลูโดสไซรัป อีก 4 ชนิด ประกอบด้วย ฟรักโทส ฟรักโทสโอลิโกแซ็กดไรด์ มอลโตเดกซ์ตริ และไอโชมอลโตโอลิโกแซ็กคาไรด์ ซึ่งจะมี กำลังการผลิตจากเดิม ไม่เกิน 20 ตัน/วัน เป็น 200 ตัน/วัน จึงได้จัดทำ “โครงการโรงงานผลิตกลูโดสไซรัป ฟรักโทส ฟรักโทสโอลิโกแซ็กดไรด์ มอลโตเดกซ์ตรินและไอโชมอลโตโอลิโกแซ็กคไรด์” ตาม “ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการ ดำเนินการ

ซึ่งต้องจัดทำรยงนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกะทบสิ่งแวดล้อม” ประกาศในรสบกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 4 มกราคม 2562 เล่มที่ 136 ตอน พิเศษ 3 ซึ่งกำหนดให้อุตสหกรรมประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ำตาล ได้แก่ การทำกลูโคาดดกซ์โทรส ฟรักโทส หรือ ผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายคลึงกัน ที่มีกำลังการผลิตตั้งแต่ 20 ตัน/วัน ขึ้นไป ต้องจัดทำรายงสนการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยกรรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ)

ในขั้นขออนุญาตประกอบ กิจการ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณ ภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ดังนั้น การเพิ่มกำลังการผลิตของบริษัทฯ จึงเข้าข่ายประเภทโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่แวดล้อมดังกล่วข้างต้น โดยได้มอบหมายให้บริษัท กรีนพลาเน็ท คอนซัลแตนท์
(บริษัทที่ปรึกษา) เป็นผู้ศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อ (สผ)ความเห็นชอบประกอบการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการต่อไป

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา