ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา รับรางวัลต้นแบบ ” บุคคลตัวอย่างแห่งชาติ” ครุฑเงิน พุทธศักราช 2563

ฉะเชิงเทรา/ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา รับรางวัลต้นแบบ ” บุคคลตัวอย่างแห่งชาติ” ครุฑเงิน พุทธศักราช 2563

 

ประกาศสดุดีเกียรติคุณ รางวัลต้นแบบ “บุคคลตัวอย่างแห่งชาติ” ครุฑเงิน พุทธศักราช 2563 คุณสมบัติหลักกณฑ์ที่สำคัญต่อการพิจารณ าเชิดชูเกียรติบุคคลผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับ หรือเป็นผู้สร้างสรรค์ และพัฒนาทำประโยชน์ต่อสังคมต่อประเทศ เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและความรักในวิชาชีพประกอบกิจประกอบตนที่เหมาะสม ควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ คัดเลือกเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งต่อประชาชนและสังคมและประเทศชาติ

จึงป็นคุณสมบัติที่ต้องพึงระลึกและปฏิบัติไว้เสมอว่า ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ด้วยหลักของความดี ความงาม ความถูกต้อง ซึ่งแสดงออกมาโดยการกระทำ ทางกาย วาจา และจิตใจของแต่ละบุคคล โดยไม่ส่งผลให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายจากผลการกระทำที่ไร้ซึ่งคุณธรรม หลักคุณธรรมนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมากทั้งต่อตนเองต่อผู้อื่น และต่อสังคมประเทศชาติ เพื่อก่อให้เกิดความรัก ควาสามัคคี-สมานฉันท์ ความใกล้ชิด อบอุ่นสนิทสนม เพื่อการอยูู่ร่วมกันอย่างสันติ และส่งผลความมั่นคงในชีวิต สังคม บ้านเมือง และประเทศชาติ และสามารถที่จะแบ่งปันได้ รางวัลต้นแบบ “บุคคลตัวอย่างแห่งชาติ” ครุฑเงิน พุทธศักราช 2563 เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญ และกำลังใจแก่บุคคลที่ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นแบบอย่างบุคคลการทำดีในสังคมที่ดี มีความสามารถ ประสบความสำเร็จ และทำคุณประโยชน์ต่อสังคมผู้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา