ฉะเชิงเทรา-สำนักงานจังหวัดตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือกสองตี๋เป็นพ่อดีเด่นแห่งชาติ ปี 2563

ฉะเชิงเทรา-สำนักงานจังหวัดตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือกสองตี๋เป็นพ่อดีเด่นแห่งชาติ ปี 2563

 


วันนี้ 25 กันยายน 2563 นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร จังหวัดได้จัดตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติขึ้น ซึ่งผลการคัดเลือกของคณะกรรมการมีมติเลือก นาย ทนงศักดิ์ (ตี๋) จามิกรณ์ นายกอบต.พนมสารคาม และนายเดชาวุธ ธีรภัทรไพศาล(เฮียตี๋)ประธานกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทราและประธานกรรมการมูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถานวิหารแปดเซียนแปดริ้ว


ซึ่งบุคคลทั้งสองมีความเหมาะสมที่จะได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นพ่อดีเด่นแห่งชาติเพราะการประพฤติปฏิบัติตนที่ผ่านมาทำคุณประโยชน์ให้กับจังหวัดฉะเชิงเทราและการเลี้ยงดูบุตรหลานให้เป็นคนดีของสังคมมีความประพฤติดีช่วยเหลือครอบครัวค้าขายและช่วยเหลือสังคมตลอดมา จึงเห็นสมควรมอบรางวัลนี้ให้เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา