กอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา วางแผนและอำนวยการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที

กอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา วางแผนและอำนวยการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที

 

วันนี้ (9 ก.ย.63) ที่ศาลาประชาคมเฉลิมพระเกียรติ พ.อ.เฉลิม เนียมช่วย รอง ผอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานอำนวยการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ โดยมีผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้แทนอำเภอ 11 อำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่นระดับตำบล และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมฝึกทอสอบแผนฯ

พ.อ.เฉลิม เนียมช่วย รอง ผอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า กอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ขับเคลื่อนโครงการกำกับติดตาม และประเมินผล “แผน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วน ตระหนักรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ ภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ และให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อย โดยในครั้งนี้จัดฝึกทดสอบซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โดยการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercise) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกทดสอบแผนปฏิบัติการฯ ซักซ้อมความเข้าไจในภารกิจ บทบาท และหน้าที่ของแต่ละหน่วย เพื่อนำแนวทางการฝึกซ้อม ก่อนเกิดเหตุภัยพิบัติ การแจ้งเตือนภัย การอพยพราษฎร การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ระหว่างเกิดเหตุการณ์ สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนบูรณาการร่วมกันป้องกัน แก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม