ฉะเชิงเทรา-กอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ขับเคลื่อนโครงการกำกับติดตามและประเมินผล “แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสรุปประเมินภัยคุกคามด้านความมั่นคงลงสู่ระดับตำบลเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา-กอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ขับเคลื่อนโครงการกำกับติดตามและประเมินผล “แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสรุปประเมินภัยคุกคามด้านความมั่นคงลงสู่ระดับตำบลเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

วันนี้ (13 ส.ค.63) ที่ศาลาประชาคมเฉลิมพระเกียรติ พ.อ.เฉลิม เนียมช่วย รอง ผอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานประชุมโครงการกำกับติดตามและประเมินผล “แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของ กอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนอำเภอ ผู้แทนตำบลเป้าหมายและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม


พ.อ.เฉลิม เนียมช่วย ผอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา หรือ กอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมขับเคลื่อนโครงการกำกับติดตามและประเมินผล “แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” อำเภอเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อสรุปประเมินภัยคุกคามด้านความมั่นคงระดับจังหวัด

และวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ และดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการฯ พร้อมลงพื้นที่ประเมินผลในระดับตำบลเป้าหมาย จำนวน 9 ตำบล 9 อำเภอ ได้แก่ ตำบลคลองเปรง อำเภอเมือง/ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง /ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า /ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว /ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์/ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต /ตำบลหนองไม้แก่น อำเภอแปลงยาว

และตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ เพื่อเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วน ตระหนักรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ ภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ และให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อย อีกทั้งร่วมกันป้องกัน แก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม


สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา