ฉะเชิงเทรา-รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดกิจกรรมจิตอาสา ”วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ฉะเชิงเทรา-รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดกิจกรรมจิตอาสา ”วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

วันนี้ (12 ส.ค.63) ที่บริเวณที่ว่าการอำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา ”วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีพันเอกเฉลิม เนียมช่วย รอง ผอ.รมน.จังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมถนนเฉลิมพระเกียรติอำเภอราชสาส์น


นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมจิตอาสา ”วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยนำหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ ร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมถนนเฉลิมพระเกียรติอำเภอราชสาส์น

เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี การน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในการร่วมมือ ร่วมใจกันทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน นอกจากนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เชิญชวนจิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชน เส้นทางคมนาคม แหล่งท่องเที่ยว และสถานที่สาธารณะต่างๆ โดยขอให้ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดให้เป็นชุมชนน่าอยู่สืบไป