ฉะเชิงเทรา-กฟผ. โรงไฟฟ้าบางปะกง น้อมสืบสานพระราชปณิธานงานของพ่อ  จัดงาน“ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” และ นิทรรศการแนวทางการสร้างมูลค่าจากขยะอินทรีย์ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดต้นทุนพลังงาน

ฉะเชิงเทรา-กฟผ. โรงไฟฟ้าบางปะกง น้อมสืบสานพระราชปณิธานงานของพ่อ  จัดงาน“ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” และ นิทรรศการแนวทางการสร้างมูลค่าจากขยะอินทรีย์ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดต้นทุนพลังงาน

 

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายยงยุทธ ปรีชม ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าบางปะกง ประธาน คณะที่ปรึกษาโครงการศาสตร์พระราชาโรงไฟฟ้าบางปะกง เป็นประธานในพิธี เปิด “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ สืบสาน นาโยน วิถีชาวนาไทย” ณ แปลงนาสาธิต แหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชาโรงไฟฟ้าบางปะกง โดยนายสกน แก้วกุลศรี หัวหน้ากองโยธา ในฐานะประธานคณะทำงานโครงการสร้างการยอมรับตามแนวทางศาสตร์พระราชาโรงไฟฟ้าบางปะกง เป็นผู้กล่าวรายงานผลดำเนินงานการพัฒนาพื้นที่ดินเสื่อมโทรมภายในโรงไฟฟ้าบางปะกง ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางศาสตร์พระราชา ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๖๑

และ ดำเนินการต่อยอดขยายผลประสบผลสำเร็จสามารถเปิดฐานเรียนรู้ แก่เยาวชนและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมและร่วมทำกิจกรรม ประกอบด้วย ฐานเรียนรู้เรื่องดิน น้ำ และเกษตรกรรม ฐานเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ และเรียนรู้การสร้างมูลค่าจากขยะอินทรีย์ เช่น การปรับปรุงดินและกิจกรรมปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ และ แปลงทดลองปลูกพืชผักสวนครัว การปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการกัดเซาะบ่อน้ำและเพิ่มความชุ่มชื้นในดิน และ การเลี้ยงปลาในนาข้าว เป็นต้น ภายในงานมีการจัดแสดงเตาเผาขยะอินทรีย์ภูมิปัญญาชาวบ้าน และ นวัตกรรมถังกำจัดขยะอินทรีย์ ที่ใช้ลดปริมาณขยะอินทรีย์ภายในโรงไฟฟ้าบางปะกง และนำกลับมาใช้ประโยชน์สร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อีกด้วย


ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ปลูกไม้ ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง และ แหล่งเรียนรู้ทรัพยากรป่าชายเลน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) บริเวณ พื้นที่ กฟผ. หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาดิน
นายยงยุทธ ปรีชม ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าบางปะกง กล่าวขอบคุณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี


สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา เกษตรอำเภอบางปะกง ศูนย์ศิลปาชีพภาคกลาง กองพลทหารราบ ที่ ๑๑ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม ปราชญ์ชาวบ้าน ภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษาต่างๆ และคณะทำงานโครงการสร้างการยอมรับตามแนวทางศาสตร์พระราชา ที่ร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้ จนสามารถพัฒนาจนเกิดผลสำเร็จเป็นฐานเรียนรู้ศาสตร์พระราชา และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในวันนี้ ซึ่ง กฟผ. โรงไฟฟ้าบางปะกง ยังคงมุ่งมั่นการดำเนินงานตามแนวทางตามกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อสืบสานพระราชปณิธานและแนวพระราชดำริของรัชกาลที่ ๙ ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยเกษตรกรลดต้นทุนด้านพลังงาน และ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ลดความเสี่ยงเรื่องวัชพืชข้าว และเลิกใช้สารเคมีได้ในที่สุด”