ฉะเชิงเทรา-สภา อบจ.ฉะเชิงเทรา รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณปี 64 รวมกว่า 931 ล้านบาท

ฉะเชิงเทรา-สภา อบจ.ฉะเชิงเทรา รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณปี 64 รวมกว่า 931 ล้านบาท

 

วันที่ 7 ส.ค. 2563 นายไพรินทร์ หนูมาก ประธานสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา ดำเนินการประชุมสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมี ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา


สำหรับการประชุมในครั้งนี้ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน รวม 931,885,400 บาท และที่ประชุมได้กำหนดระยะเวลารับคำแปรญัตติเป็นเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 8 – 12 ส.ค. 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยให้เสนอคำแปรญัตติต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

จากนั้นในวันที่ 14 ส.ค. 2563 จะมีการประชุมแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และประธานสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา จะได้นัดประชุมสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวาระที่สอง และวาระที่สามต่อไป นอกจากนี้ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 718,400 บาท อีกด้วย