ฉะเชิงเทรา-คณะกรรมการประชาคมตำบลวังตะเคียนร่วมกับอบต.วังตะเคียนประชุมทำประชาคมแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2564

ฉะเชิงเทรา-คณะกรรมการประชาคมตำบลวังตะเคียนร่วมกับอบต.วังตะเคียนประชุมทำประชาคมแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2564

 

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายวิรัช พวงมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน พร้อมด้วย นายสุชีพ ลายประดิษฐ์ กำนันตำบลวังตะเคียน นายสำอางค์ สารนารถ นายมานะ กิจสิพงษ์ และเจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา เข้าร่วมรับฟังการประชุมประชาคม โดยมีร้อยตรีประดิษฐ์ ประสมบุญ ประธานประชาคมตำบลวังตะเคียน เป็นผู้กล่าวเปิดประชุม

ในการเสนอโครงการของชุมชนเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จำกัด ประจำปีงบประมาณ 2564 และได้คัดเลือกคณะกรรมการแผนพัฒนาฯ ตามระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาอปท. พ.ศ. 2548 คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 3 คน นางวันเพ็ญ กบิลธารา นาย.ฐาปนิต บุญศิริ นายเสน่ห์ แจ้งรุ่งเรืองคณะกรรมการติดตามประเมินผล 2 ท่าน

นายสัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ นางสุริยา อินทร และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต. 3 ท่านมี นายวินัย ขันแก้ว นางบังอร กิจสิพงศ์ นางจันทร์แรม นุ่มเจริญ ในการนี้ นายวิรัช พวงมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ได้มอบน้ำดื่มให้กับผู้ใหญ่บ้าน พร้อมแจกเจลแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้มาเข้าร่วมประชุมนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนในตำบลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ต่อไป