ฉะเชิงเทรา-คณะผู้ตรวจราชการรับฟังการบรรยายสรุปด้านการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา  การพัฒนาเมืองเพื่อให้สอดรับกับการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน รวมถึงผุ้สูงอายุ

ฉะเชิงเทรา-คณะผู้ตรวจราชการรับฟังการบรรยายสรุปด้านการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา  การพัฒนาเมืองเพื่อให้สอดรับกับการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน รวมถึงผุ้สูงอายุ

 

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563เวลา 13.30 น. นายพงศธร ถาวรวงศ์ รองนายกเทศมนตรี นายไพโรจน์ รังสินธ์ุ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับ นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นางคนึงนิจ คชศิลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายธนสุนทร สว่างสาลี ผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมฯ

และคณะ เข้าตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา KCC โดยคณะผู้ตรวจราชการได้รับฟังการบรรยายสรุปด้านการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา การพัฒนาเมืองเพื่อให้สอดรับกับการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน รวมถึงผุ้สูงอายุ สำหรับการตรวจราขการในครั้งนี้คณะผู้ตรวจราชการได้ชื่นชม คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราที่ให้ความสำคัญในการสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนในทุกช่วงวัย


สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา