ฉะเชิงเทรา-หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดการฝึกบรรเทาสาธารณภัยร่วมภายใต้แผนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558

ฉะเชิงเทรา-หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดการฝึกบรรเทาสาธารณภัยร่วมภายใต้แผนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558

 

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 4 สิงหาคม ที่ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม พลเอก พีรพงษ์ เมืองบุญชู ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานฝึกบรรเทาสาธารณภัยร่วม ภายใต้แผนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 ห้วงการฝึกระหว่างวันที่ 1 – 4 สิงหาคม 2563 โดยมี พ.อ.อธิป แก้วดวงใหญ่ ผอ.ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย กล่าวรายงาน


พลเอก พีรพงษ์ เมืองบุญชู ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เปิดเผยว่า สภาพแวดล้อมในปัจจุบันนี้ ทุกประเทศทั่วโลกได้ประสบกับภัยทางธรรมชาติขนาดใหญ่ ซึ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยมีผลกระทบโดยตรงต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน และเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นไม่ว่าในรูปแบบใด หน่วยงานทางราชการ ทหาร ตำรวจ หรือ หน่วยงานประชาสังคม จะต้องเร่งให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับความเสียหาย และการปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือเหตุดังกล่าว จะต้องมีมาตรฐานสากล มีความปลอดภัย

ทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ประสบภัย ดังนั้น หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย โดยศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย จึงได้ดำเนินการจัดการฝึกบรรเทาสาธารณภัยร่วม ซึ่งเป็นการบูรณาการทรัพยากร และองค์ความรู้ในการฝึกแต่ละระดับ โดยมีผู้ร่วมการฝึกจากภาคทหาร ตำรวจ ภาคพลเรือน และภาคประชาสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการทดสอบ การใช้ขีดความสามารถทางทหาร และพลเรือน ในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และการบรรเทาภัยพิบัติ

อีกทั้งเพื่อเป็นทดสอบการควบคุมบังคับบัญชา ของศูนย์บรรเทา สาธารณภัย สำนักงานพัฒนาภาคส่วนหน้า และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการฝึกร่วมผสมหรือการฝึกในระดับนานาชาติ เช่น การฝึกร่วมผสมคอบร้าโกลด์ 2021 ในด้านการช่วยเหลือมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ และการฝึกร่วมผสม ไทย-มาเลเซีย เป็นต้น อีกทั้งเป็นการบูรณาการความเข้าใจในภารกิจ และบทบาทของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในสภาวะฉุกเฉินของประเทศ

และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการบริหารจัดการและตอบโต้ภัยพิบัติ พัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์ และขยายความเชื่อมโยงเครือข่ายการประสานงาน ระหว่างผู้บริหาร ผู้นำองค์กร หรือผู้แทนหน่วยงานในด้านการบริหารจัดการและตอบโต้ภัยพิบัติ ผู้เข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้ มีจำนวน 311 คน ประกอบด้วยกำลังพลจากฝ่ายทหารหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาสังคม การฝึกบรรเทาสาธารณภัยร่วม ครั้งนี้ จะก่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน ต่อไป