ฉะเชิงเทรา-พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ฉะเชิงเทรา-พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

โดยที่ พระปัญญาวิสุทธิโมลี เจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา (ธรรมยุต) รักษาการเจ้าอาวาสวัดโพนงาม เมตตาให้ใช้สถานที่บริเวณวัดโพนงาม ในการจัดกิจกรรมทำความสะอาดศาสนสถาน และกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

โดยมีนางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ตลอดจนผู้นำชุมชน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดโพนงาม ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา


การจัดกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจิตอาสาร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในวัดและชุมชน ซึ่งเป็นการขยายผลในระยะที่ 2 เป็นการปลูกฝังเพื่อสร้างวัฒนธรรมและความต่อเนื่อง ในการปลูกพีชผักสวนครัว ให้มากกว่า 10 ชนิด เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รวมถึงเป็นต้นแบบและแหล่งอาหารของชุมชน ประกอบด้วย กระเพรา แมงลัก โหระพา ข่า กระชาย ตะไคร้ มะกรูด พริก ถั่วฝักยาว แตงกวา มะละกอ ต้นเหลียง รวม 169 ต้น

นอกจากนั้นจิตอาสาทุกคน ได้ร่วมกันทำความสะอาดศาสนสถานของวัดโพนงามแห่งนี้ อาทิ เก็บกวาดขยะ ทำความสะอาดศาลาวัด กวาดถนนล้างห้องน้ำ ตัดหญ้า ฯลฯ เพื่อให้บริเวณวัดมีความสะอาดสวยงาม และเป็นแบบอย่างให้กับชุมชน พร้อมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาด


การที่จิตอาสาพัฒนาทุกคนได้ร่วมการทำกิจกรรมในวันนี้ เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ท่านทรงมีพระบรมราชโองการในการที่จะสืบสาน รักษาและต่อยอด แนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน