ลำพูน – บ. ทรัพย์ปัญญาคอลซัลแตนท์ จก. จัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 การศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์(ลำพูน) ส่วนขยาย

ลำพูน – บ. ทรัพย์ปัญญาคอลซัลแตนท์ จก. จัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 การศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์(ลำพูน) ส่วนขยาย

 

เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 63. เวลา 09:00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ลำพูน บ้านน้ำบ่อเหลือง ม.15 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน บ.ทรัพย์ปัญญาคอลซัลแตนท์ จก. จัดการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 การศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์(ลำพูน) ส่วนขยาย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทน , ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น , องค์กรภาคเอกชน , ผู้นำชุมชน และ ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมฯ

โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ ของ บ.เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จก. มีพื้นที่ 352 ไร่ 3 งาน 19 ตารางวา ได้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและได้รับความเห็นชอบจากคณะผู้ชำนาญการพิจรณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคสนับสนุน เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 59. ต่อมามีแผนการเพิ่มพื้นที่ประมาณ 27 ไร่ และตัดพื้นที่พาณิชยกรรมออกประมาณ 32 ไร่ ทำให้มีพื้นที่เหลือ 347 ไร่ 1 งาน 81.6 ตารางวา เพื่อรองรับนักลงทุนที่สนใจจะประกอบการอุตสาหกรรม และให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาและความต้องการของนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในพื้นที่ การศึกษา และจัดทำรายงานการประเมิผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ จัดให้มีการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น 2 ครั้ง โดยได้ดำเนินการจัดการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. พ.ศ. 62. มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 398 คน

ทางโครการฯได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมากำหนดขอบเขตการศึกษาในวันนี้เป็นการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 ได้แบ่งการประชุมออกเป็น 2 รอบ คือรอบเช้า และรอบบ่าย เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ โคโรน่า 2019 หรือ โควิด -19

สำหรับการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 เพื่อนำเสนอร่างมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงข้อคิดเห็นและปรับให้มีความเหมาะสมก่อนที่จะนำเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสำนักงานนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลำดับต่อไป..

นายสำเริง ไชยเสน รอง ผวจ.ลำพูน เปิดเผยว่า
โครงการนิคมอุตสหกรรมวิลด์ (ลำพูน) ส่วนขยาย เป็นโครงการเพื่อรองรับนักลงทุนที่สนใจจะประกอบการอุตสาหกรม ในวันนี้(1 ส.ค. 63.) บ. เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จก.เป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการ รวมถึงบริษัทที่ปรึกษา ได้เชิญผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ รวมถึงประชาชนในพื้นที่ เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็น เพื่อร่วมกันในการแก้ไขปัญหา และผลกระทบที่จะได้รับจากการดำเนินโครงการ โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. พ.ศ. 62. นำผลที่ได้จากการประชุมมากำหนดขอบเขตการศึกษา

การประชุมในวันนี้จึงเป็นการชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 เพื่อนำเสนอร่างมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อรับฟังความคิดเห็น และเพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป..รอง ผวจ.ลำพูนเปิดเผยในที่สุด


______________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน