พัทลุง ประชาสัมพันธ์มาตรการด้านการประมง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง เงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ.2563

พัทลุง ประชาสัมพันธ์มาตรการด้านการประมง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง เงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ.2563

 


นายจิรวิช จุลบุษปะ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง มอบหมายให้นายวิชัย จันสังสา ช่างเครื่องเรือ ช 3 และเจ้าหน้าที่หน่วยฯ รวม 5 นาย ร่วมกับประมงอำเภอชะอวด,สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช , ประมงอาสา , ผู้นำชุมชน นำเรือตรวจประมงน้ำจืดเกาะหมาก 03 ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง ได้ทำการประชาสัมพันธ์มาตรการด้านการประมง

เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง เงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ.2563 ในพื้นที่คลองชะอวด ตำบลเคร็ง,ตำบลชะอวด,ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้ชาวประมงได้รับทราบถึงมาตรการด้านกฎหมายประมง และเครื่องมือประมงผิดกฎหมายประเภทอื่นๆ ตาม พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558 และฉบับแก้ไข 2560