สระแก้ว-แม่ทัพภาคที่ 1 เปิดศูนย์การเรียนรู้ และฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชปณิธาน

สระแก้ว-แม่ทัพภาคที่ 1 เปิดศูนย์การเรียนรู้ และฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชปณิธาน

 


*****เมื่อเช้าของเมื่อวานนี้ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมเศรษฐกิจตามแนวพระราชปณิธาน กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ และฝีกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชปณิธาน โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พล.ต.ธราพงษ์ มะละคำ ผบ.พล.ร.2 รอ.พลตรี หทัยเทพ กีรติอังกูร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๙ พันเอกเสกสรรค์ พรหมศักดิ์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง กลุ่มแม่บ้านทหาร กรมทหารราบที่12 รักษาพระองค์ ให้การต้อนรับ


*****พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 และคณะฯ เดินทางโดย ฮ. ถึงสนาม ฮ. ร.๑๒ รอ. จากนั้นได้รับการเคารพจากแถวกองทหารเกียรติยศ ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รับฟังบรรยายสรุปการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ และฝึกอบรม ศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชปณิธาน ร.๑๒ รอ. ณ ห้องประชุม บก.ร.๑๒ รอ. เดินทางถึง ณ ศูนย์การเรียนรู้ และฝีกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชปณิธาน ร.๑๒ รอ.ขึ้นบนเวทีประจำจุดบริเวณด้านหน้าเวที-ผู้ควบคุมแถวฯ สั่งแสดงความเคารพฯ (เพลงมหาฤกษ์ขึ้น ๑ จบ/เพลงจบ ผู้ควบคุม มทภ.๑ ประจำจุดเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ถวายความเคารพ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว- มทภ๑ เปิดกรวย ประจำจุดบริเวณด้านหน้าเวที


*****พันเอกเสกสรรค์ พรหมศักดิ์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ กล่าวรายงานการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ และฝึกอบรม เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระรา ปณิธาน ร.๑๒ รอ. ความก้าวหน้าของศูนย์เรียนรู้ฯ การจัดทำหลักสูตรเพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงครบวงจร และต่อยอดขยายผลให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสระแก้ว ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชปณิธาน ร.12 รอ. เพื่อสนองพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่

*****ซึ่งจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นตันแบบในการดำเนินการโครงการฯ เป็นแหล่งองค์ความรู้และวิธีปฏิบัติการ การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้กับกำลังพล และครอบครัว รวมถึงเพื่อเผยแพร่แก่นักเรียน นิสิตนักศึกษา ประชาชน หน่วยงานราชการต่างๆ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพ พัฒนาองค์ความรู้พัฒนาเป็นอาชีพเสริม ซึ่งศูนย์กรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพรราชปณิธาน ร.12 รอ. เป็นพื้นพี่ฝึกผู้ที่เข้ามาศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ออกแบบโดยการบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การแก้ไขปัญหา เป็นห้องเรียนธรรมชาติ และห้องฝึกฝนนอกจากนั้น ยังเน้นให้มีทั้งวินัยและความรู้ การดำเนินการโดยมุ่งประสานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ประชาชน เอกชน

*****และหน่วยงานราชการ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ความสามัคคี และสามารถขยายผลการดำเนินงานไปในพื้นที่ต่างๆ ที่มีปัญหา และเก็บข้อมูลการนำลงสู่การปฏิบัติโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมมุ่งพัฒนา “คน” ไปพร้อมการพัฒนา “พื้นที่” รวบรวมปัญหาหลักด้านภูมิสังคม ที่พบในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทย นำมาออกแบบพื้นที่ และรวบรวมองค์ความรู้ศาสตร์พระราชที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา นอกจากนั้น ยังเป็นพื้นที่สำหรับการศึกษาเชิงระบบนิเวศ เกี่ยวกับป่า 3 อย่างประโยชน์ ๔ อย่าง โดยรวบรวมองค์ความรู้ คนอยู่ร่วมกับป่า แบบประโยชน์พึ่งพาซึ่งกันและกัน ตามคำสอนของศาสตร์พระราชา พื้นที่ฝึกปฏิบัติองค์ความรู้ศาสตร์พระราชาสู่วิถีชาวนา และชาวเมืองเป็นพื้นที่สำหรับฝึกอาชีพระยะสั้นของกำลังพล ครอบครัว และประชาชน


*****พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 ได้รับฟังกล่าวรายงานว่า สำหรับ ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค.63 เป็นต้นมา ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่และใช้พื้นที่ในการดำเนินการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชปณิธาน ร.12 รอ. จำนวน 40 ไร่ โดยแบ่งพื้นที่ ดังนี้ จำนวน 6 ไร่ เป็นแปลงนาสาธิต, พื้นที่ปลูกป่า จำนวน 5 ไร่ ,บ่อเลี้ยงปลา จำนวน 4 ไร่ พื้นที่อาคารและพื้นที่อื่นๆ จำนวน 25 ไร่ ปัจจุบันดำเนินการจัดสร้างโรงเรือน แปลงเกษตร และปรับปรุงพื้นที่ไปแล้วเกือบเต็มรูปแบบ มีการปลูกต้นไม้ จำนวน 3,000 ต้น ได้แก่ มะม่วง มะพร้าวน้ำหอม กล้วยไข่ ต้นแค มะรุม เงาะ ทุเรียน ,ส่วนแปลงพืชผักสวนครัวพื้นที่จำนวน 3 ไร่ ,แปลงปลูกดอกดาวเรืองพื้นที่ จำนวน 3 ไร่, แปลงนาข้าว จำนวน 6 แปลง

*****เพื่อพิจารณาจัดการอบรมเกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชปณิธาน ร.12 รอ. กำหนดจัดการอบรมในห้วงเดือนมิถุนายน 2563 โดยเตรียมการในเรื่องการออกแบบการเรียนการสอน และอบรมตามโปรแกรมโครงการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการจัดกอบรมให้ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปเป็นวิทยากรขยายผลให้กับกำลังพลและครอบครัว รวมถึงเพื่อเผยแพร่แก่ประชาชน หน่วยงานราชการต่าง ๆการอบรมการวิเคราะห์และการปรับปรุงดิน ,การผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ,การผลิตผักอินทรีย์ ,การผลิตข้าวอินทรีย์ ,การตลาดนำการผลิต ,เศรษฐกิจพอเพียง โดยหลังจากจัดทำหลักสูตรและความคิดเห็นแล้ว ได้พาทุกหน่วยลงพื้นที่ เพื่อรับทราบความก้าวหน้าและเตรียมพื้นที่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกอบรมเกษตรกร ประชาชนและผู้สนใจอีกด้วย ถ้าทำได้ตามนี้จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานและประชาชนจนถึงเกษตรกรอีกด้วย


***ภาพ/วีระยุทธ สารการ /ข่าว สมศักดิ์ สารการ /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน