ลำพูน – ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สื่อมวลชนดีเด่น 3 ประเภท

ลำพูน – ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สื่อมวลชนดีเด่น 3 ประเภท

 

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:30 นาฬิกา ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน มอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่สื่อมวลชน 3 ประเภท ดังนี้

1. สื่อมวลชนประเภท วิทยุ โทรทัศน์ ดีเด่น
– นางนันทพร ฝั้นเครือ ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน หัวหน้าฝ่ายข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

2. สื่อมวลชนประเภท สิ่งพิมพ์ดีเด่น
– นางสาวกรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว หนังสือพิมพ์ข่าวสี่เหล่าทัพ

3. สื่อมวลชนประเภท โซเชียลมีเดีย(Social Media)
– นางสาวรุจิรา เสนานุช ตำแหน่ง ผู้สื่อข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำจังหวัดลำพูน

พันเอก โรมรัน ชูก้าน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน(รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ.) กล่าวว่า ด้วยศูนย์ส่งเสริมปรองดองสมานฉันท์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 3 มีหน้าที่กำกับดูแลการทำงานด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 3 ในห้วงที่ผ่านมาสื่อมวลชนได้ร่วมกันเผยแพร่ ข้อเท็จจริง ที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดลำพูน ให้ประชาชน ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน อีกทั้งเป็นการสร้างการรับรู้ ตามนโยบายของรัฐบาล และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 อย่างกว้างขวาง

ดังนั้น กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน(กอ.รมน.จังหวัดลำพูน)และศูนย์ส่งเสริมปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 3 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสื่อมวลชนท้องถิ่นดีเด่น เพื่อประกาศเกียรติคุณฯด้วยการมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สื่อมวลชนทั้ง 3 ประเภทในครั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่สื่อมวลชนในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป..


______________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน