ตาก – เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะการตรวจประเมินสถานศึกษาพอเพียงในระดับจังหวัดที่โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว

ตาก – เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะการตรวจประเมินสถานศึกษาพอเพียงในระดับจังหวัดที่โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว

 

ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้ นายอิงครัตน์ ตันติพงษ์ศานติ นายกุล เครือวีระ รองนายกเทศมนตรี พร้อมที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ร่วมให้การต้อนรับคณะตรวจประเมินสถานศึกษาพอเพียงระดับจังหวัด ที่หอประชุมอเนกประสงค์ของ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว สังกัดเทศบาลนครแม่สอด

โดย นางวาสนา  เบ้าณี รองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว  เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ คณะตรวจประเมินโรงเรียนพอเพียงระดับจังหวัด โดยมี นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธ์  ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินสถานศึกษา นางเกศินี ฝึกฝน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายสมเจตน์ อยู่ศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และนางปิยมาศ ศิริยานนท์ เจ้าหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด

การตรวจประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น เป็นการเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการโรงเรียนพอเพียงระดับจังหวัด โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนนำร่อง ในการจัดการศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ให้นักเรียนมีทักษะการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำได้อย่างมีวิจารณญาณ บนหลักการของความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน มีความรู้และคุณธรรม กำกับเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต และปฏิบัติหน้าที่เพื่อความเจริญก้าวหน้าได้อย่างสมดุล พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และมีความตระหนักในการสืบสาน สร้างสรรค์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ปลูกจิตสำนึกของการแบ่งปัน

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

ภาพและข่าว วรภา  พันลุตัน จ.ตาก