ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 :

ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 :

 

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ดำเนินการโดย สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับเครือข่ายธรรมาภิบาล จังหวัดอุดรธานี เครือข่ายอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟู และพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี เครือข่ายประชารัฐจังหวัดอุดรธานีเครือข่ายสื่อวิทยุจังหวัดอุดรธานี และเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดอุดรธานี มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชมรม STRONG โดยมีรายชื่อคณะกรรมการบริหาร ดังนี้


1. ปปช. ภาค 4
2. ผอ.ปปช. จังหวัดอุดรธานี
3. เจ้าหน้าที่.ปปช. จังหวัดอุดรธานี
4. เจ้าหน้าที่.ปปช. จังหวัดอุดรธานี
5. นายภาคภูมิ ปุผมาศ ประธาน
6. นายสรรค์ชัย นาควันธนกิจ รอง 1
7. นายชาญวิทย์ ศรีสะอาด รอง 2
8. นายนวคม เสมา เลขาฯ
9. นายกิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง นายทะเบียน
10. นายลำดวน อ่อนละมูล ประชาสัมพันธ์


11. นางสาวรจนา สดงศรี กรรมการ
12. นางสาวธาริดา สุทธิแพทย์ กรรมการ
13. นายสมชัย โสดเสียว กรรมการ
14. นายสำเนียง ศิริรัตนพงษ์ กรรมการ
15. นายกณวรรน์ ศรีนัจฉิม กรรมการ
16. นายสนธยา อุดชาชน กรรมการ
17. ดร.ชานนท์ เศรษฐแสงศรี กรรมการ
18. นายธนกฤต วิทยารัตน์ กรรมการ
19. นายโชคอนันต์ ธรรมโหร กรรมการ
โดยมีเครือข่ายสมาชิกสามัญร่วมเข้าประชุม 100 คน ณ ห้องประชุมโรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี