ลำพูน – จ.ลำพูนประกอบพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ลำพูน – จ.ลำพูนประกอบพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 63. เวลา 13:30 น. ที่ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เชิงสะพานท่าขาม ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน ฝั่งขาเข้า ต.ในเมือง พ.อ.โรมรัน ชูก้าน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ. (ท.) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ , หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ , สถาบันการศึกษา , องค์กรภาคเอกชน , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) , ภาคประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี

โดย จ.ลำพูน ร่วมกับ อบจ.ลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินโครงการ “ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เป็นหนึ่งในโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยให้จังหวัดดำเนินการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีรมราชาภิเษก คัดเลือกรูปแบบประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมทั้งเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางจ้าฯ พระบรมราชินี ภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่กระทรวงมหาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ไปประดิษฐานบนชุมประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นอกจากนี้ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ.(ท.) ยังได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “สานพลังจิตอาสา พัฒนาภูมิทัศน์ท้องถิ่นไทย” เพื่อดำเนินการพัฒนาปรับภูมิทัศน์บริเวณซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน และริมทางสองฝั่งถนนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม ปลอดภัยและสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดลำพูน โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผวจ.ล.พ./ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ. เป็นประธานฯ


ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใย คำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความผาสุกร่มเย็น รวมทั้งสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆ ดังพระปฐมบรมราชโองการ ความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”..


_______________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน