นราธิวาส-พัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ดำเนินกิจกรรม“ประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาผู้ประกอบการชุมชน (champ)” โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาผู้ประกอบการชุมชน (champ) และทดสอบโปรแกรม

นราธิวาส-พัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ดำเนินกิจกรรม“ประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาผู้ประกอบการชุมชน (champ)” โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาผู้ประกอบการชุมชน (champ) และทดสอบโปรแกรม

 


วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ พร้อมด้วย นางสาวพาอีซ๊ะ สาเม๊าะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลเรียง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาผู้ประกอบการชุมชน (champ) และทดสอบโปรแกรม กิจกรรมที่ 1 “ประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาผู้ประกอบการชุมชน (champ)” ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านซือเลาะ หมู่ที่ 4 ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการดังนี้
กิจกรรมวันที่ 1 : วิทยากรชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการเพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการชุมชน โดยใช้แนวทางการจัดนิทรรศการแบบกระจาย ให้ผู้ร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ ดีโฮป (D-HOPE : Decentralized Hand – On Program Exhibition) เชื่อมโยงสู่หมู่บ้านท่องเที่ยวนวัตวิถี


กิจกรรมวันที่ 2 : ผู้เข้าประชุมได้แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการจัดทำโปรแกรมของผู้ประกอบการชุมชน (Champ), การเขียนคำเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวหรือลูกค้าที่สนใจ, การเขียนเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ (product Story) , เทคนิคการเล่าเรื่องและนำเสนอเพื่อขายโปรแกรม โดยทีมงานนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส และทีมวิทยากรสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ
กิจกรรมวันที่ 3 : ผู้เข้าประชุมได้นำเสนอผลการปฏิบัติฯ และร่วมกันแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น ปรับปรุงการนำเสนอโปรแกรมให้น่าสนใจและเหมาะสมกับระยะเวลาที่จัดกิจกรรมของผู้ประกอบการชุมชน (Champ) และออกแบบ/วางแผนการจัดกิจกรรมทดสอบโปรแกรม โดยทีมงานนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส และทีมวิทยากรสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ


ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) มีกรอบแนวคิดด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาคการผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันได้ เกิดความยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และมีรายได้ที่ดีขึ้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน มีแนวทางเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ และพันธกิจกระทรวงมหาดไทย ข้อ 4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนภารกิจอำนาจหน้าที่ของกรมการพัฒนาชุมชน ในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถและความเข้มแข็งของชุมชน


กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินงานโครงการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชน (Project for Community-Based Entrepreneurship Promotion) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่โครงการฯ ได้รับการกระตุ้นด้วยการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในชุมชน และกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการในชุมชนได้รับการพัฒนาตามแนวทางการจัดนิทรรศการแบบกระจายที่ผู้บริโภคได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง (Decentralized Hands – On Program Exhibition : D – HOPE
ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
กรอบความคิดของ D-HOPE : D-HOPE งานอีเวนต์ที่ใช้ระยะการดำเนินการเพียงไม่กี่เดือน

โดยนำเสนอกิจกรรมในท้องถิ่นที่คนส่วนใหญ่มองข้าม ผ่านโครงการที่ผู้เข้าร่วมสามารถลงมือปฏิบัติได้เองที่จัดดำเนินการโดยแชมป์ประจำชุมชนที่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่น (ภูปัญญา ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และอื่นๆ) ณ สถานที่ที่พวกเขากำหนดเองต่อสาธารณะชน ดังนั้น D-HOPE เป็นกิจกรรมแบบรวมที่จะทำให้ความสามารถพิเศษของแชมป์เปียนประจำชุมชนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนผ่านการโฆษณาในแคตตาล็อก D-HOPE ที่บรรจุข้อมูลโปรแกรมที่ผู้เข้าชมสามารถลงมือปฏิบัติได้ทั้งหมดที่ผ่านการเตรียมการโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนระดับจังหวัดแล้ว


ดังนั้น D-HOPE จึงเสริมสร้างความสามารถของแชมป์เปียนประจำชุมชนผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการที่จะถูกจัดขึ้นหลาย ๆ ครั้ง ซึ่งรวมถึงการสนทนากลุ่มและการทดลองจัดโปรแกรมที่ผู้เข้าชมสามารถลงมือปฏิบัติได้จริงเพื่อออกแบบและพัฒนาโปรแกรมดังกล่าว และการดำเนินการที่เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมในงานอีเวนต์จริง อีเวนต์ D-HOPE ช่วยให้แชมป์เปียนมีความเป็นผู้ประกอบการ และมีแนวคิดสร้างนวัตกรรม ผ่านการเปิดเผยผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีอยู่หรือมีแนวโน้มที่จะพัฒนาผ่านการมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับผู้มาเยือน

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส