ทีมข่าวเฉพาะกิจมุกดาหาร -ปชช.จี้ตรวจสอบโครงการขุดลอก อบจ.มุกดาหาร ไม่โปร่งใส มีการทุจริต หรือไม่🧐🧐🧐

ทีมข่าวเฉพาะกิจมุกดาหาร -ปชช.จี้ตรวจสอบโครงการขุดลอก อบจ.มุกดาหาร ไม่โปร่งใส มีการทุจริต หรือไม่🧐🧐🧐

 


ประชาชนจากอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ร้องเรียนสื่อมวลชนว่าโครงการขุดลอกห้วยกอกน้อย บ้านห้วยกอกหมู่ 4 ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ลึกเฉลี่ย 4.50 เมตร หรือมีปริมาณงานขุดดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 11,800 ลูกบาศก์เมตร ปีงบประมาณ 2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ตามที่ได้มีการนำแผ่นป้ายปิดประกาศไว้ที่บริเวณคันดินห้วยกอกน้อย เป็นโครงการขุกลอกที่ซ้ำซ้อนกับโครงการจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยกอกน้อยของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร ปริมาณงานดินขุดลอก 29,124 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งผู้รับจ้างเพิ่งดำเนินการเสร็จและส่งมอบงานเมื่อปี 2561 ทั้งนี้ ก่อนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารจะเข้ามาว่าจ้างผู้รับเหมาดำเนินการขุดลอกซ้ำซ้อนอีก ทั้งที่ ห้วยกอกน้อยยังมีสภาพดีไม่ได้ตื้นเขิน สามารถเก็บกักน้ำไว้ในปริมาณที่เพียงพอต่อการที่ประชาชนจะใช้อุปโภคบริโภคทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ระบายน้ำได้สะดวก โดยยังสามารถใช้สอยได้ตามปกติทุกอย่าง

การดำเนินโครงการที่ซ้ำซ้อนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารดังกล่าว จึงไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อประชาชนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นการนำงบประมาณแผ่นดินที่ได้มาจากภาษีของประชาชนไปใช้สิ้นเปลืองโดยไม่มีความจำเป็น อีกทั้งปริมาณงานดินที่ขุดลอกก็เป็นไปได้น้อยมากจะได้ปริมาณ 11,800 ลูกบาศก์เมตร เพราะสภาพห้วยกอกน้อยไม่มีอะไรแตกต่างไปจากเดิม โดยมีการนำรถขุดดินเข้ามาทำงานเพียงไม่กี่วันก็แล้วเสร็จ ทั้งที่มีค่าจ้างเหมาดำเนินการสูงถึง 488,000 บาท ขณะที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร ทำการจ้างเหมางานรวม 2 รายการ คือ ถากถางป่าและล้มต้นไม้ปริมาณ 21,325 ตารางเมตร และงานดินขุดลอกปริมาณ 29,124 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารร่วม 3 เท่า แต่ใช้จ่ายเงินงบประมาณเพียง 276,082.50 บาท

การใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินที่สูงมากแต่ได้ปริมาณงานน้อย และเป็นโครงการที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานรัฐอื่นเพิ่งทำสำเร็จเรียบร้อย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารในโครงการขุดลอกห้วยกอกน้อยดังกล่าว จึงอาจจะเข้าข่ายเป็นโครงการที่ไม่โปร่งใส ประชาชนได้รับประโยชน์ไม่คุ้มค่างบประมาณที่ต้องสูญเสียไปตามหลักธรรมาภิบาล และยังทำให้ประชาชนเกิดความสงสัยว่ามีการทุจริตหรือไม่ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเรื่องทุจริตประพฤติมิไม่ชอบ อาทิ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และจังหวัดมุกดาหาร จึงควรเข้ามาตรวจสอบโดยเร่งด่วนต่อไป

ภาพ/ข่าว ทีมข่าวเฉพาะกิจมุกดาหาร รายงาน