กระบี่ จัดกิจกรรมปลูกป่าตาม “โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า พื้นที่ป่าคลองปลายพระยา พื้นที่ยึดคืนจากสวนปาล์ม จำนวน 15 ไร่ 15000 กล้า ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมกันทั่วประเทศ (ชมคลิป)

กระบี่ จัดกิจกรรมปลูกป่าตาม “โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า พื้นที่ป่าคลองปลายพระยา พื้นที่ยึดคืนจากสวนปาล์ม จำนวน 15 ไร่ 15000 กล้า ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมกันทั่วประเทศ

 

 

นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นำข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน และจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าตาม “โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” ซึ่งศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น เพื่อรณรงค์ให้การปลูกป่าครอบคลุมถึงป่าต้นน้ำ ป่าชายเลนและป่าพรุ รวมถึงที่ดินของรัฐประเภทอื่นๆ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎร์

โดยกำหนดจัดขึ้นในวันนี้ (24 กรกฎาคม 2563) พร้อมกันทั่วประเทศ สำหรับจังหวัดกระบี่ กำหนดจัดขึ้นที่ ณ บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปลายคลองพระยา บริเวณแปลงเพาะพันธุ์ปาล์ม บริษัทยูนิวานิชน้ำในปาล์มจำกัด มหาชน (เดิม) ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ โดยมีนายสมโภชน์ ทองชู นายอำเภอปลายพระยา ให้การต้อนรับ โดยมี นายสมชาย นุชนานนท์เทพ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรที่12 สาขากระบี่ กล่าวต้อนรับ นายนิกร ศิรโรจน์นานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสาขากระบี่ กล่าวรายงาน ประธานถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์และเปิดกรวยถวายราชสักการะ นำกล่าวคำถวายพระพร กล่าวเปิดพิธี นำจิตอาสา ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กล่าวคำถวายสัตย์ ปฏิญญาณ เราทำความด้วยหัวใจ


เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรเพื่อให้ประชาชนที่เป็นจิตอาสา ร่วมกันจัดกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน จัดทำโครงการให้ครอบคลุมป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน ป่าพรุ แลที่ดินของรัฐประเภทอื่นๆ รวมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ตระหนักถึง ความสำคัญของโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้

โดยรณรงค์ให้มีการปลูกตันไม้ในใจคน ก่อให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน และได้มีส่วนร่วมในการปลูกตันไม้
เพื่อปลูกตันไม้ในพื้นที่ที่ได้ตรวจยึดจับกุมดำเนินคดีและหมดอายุการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในเขตบำสงวนแห่งชาติ ป่าปลายคลองพระยา (บริเวณแปลงเพาะชำพันธุ์ปาล์ม บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด มหาช เดิม) ท้องที่ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี เป็นการฟื้นฟูป่ากลับคืนสู่ป่าธรรมชาติ ที่มีความอุดมสมบูรณ์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดกระบี่ ดำเนินการปลูกต้นไม้ ๗ ซนิด ประกอบด้วยไม้รวงผึ้ง ตะเคียนทอง ไม้ราชพฤกษ์ไม้พะยุง ไม้มะฮอกกานี ไม้สะเดาเทียม มะม่วงหิมพานต์ และอื่นๆ จำนวน ๑,๕๐๐ กล้าเนื้อที่ จำนวน 15 ไร่
โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน เพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบ่าลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ ศูนย์ป่าไม้กระบี่ อำเภอปลายพระยา สำหรับต้นไม้ที่ประธานปลูกในวันนี้ คือ ต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน