กองทัพบกจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

กองทัพบกจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

 

วันนี้ (๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓) เวลา ๐๗๓๐ – ๐๙๓๐ ณ กองบัญชาการกองทัพบก พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ประกอบด้วย พิธีตักบาตรพระสงฆ์จากวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร จำนวน ๒๐ รูป, พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล, พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน, พิธีเจริญพระพุทธมนต์, พิธีไถ่ชีวิตกระบือ, พิธีมอบบัตรประจำตัวสัตว์และคล้องพวงมาลัย ผูกผ้า ๓ สี และกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ทั้งนี้ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ พระราชประวัติ รวมทั้งพระราชกรณียกิจ และได้จัดสถานที่ให้กำลังพล รวมถึงประชาชน ได้ลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญสูงสุดของกองทัพบก ดังนั้น ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกทั่วประเทศจึงพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ อาทิ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล การอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ โดยกำลังพลจากทุกกองทัพภาคเข้าร่วมอุปสมบท และปฏิบัติธรรม ณ วัดทั่วประเทศ การบริการทางการแพทย์ การบริจาคโลหิต รวมทั้งการจัดนิทรรศการ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระมหากรุณาธิคุณอย่างสมพระเกียรติ และสง่างาม

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี พระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการสานต่อศาสตร์พระราชา ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระองค์ทรงให้ความสำคัญเรื่องการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. และโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-19 ในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานความช่วยเหลือ โดยมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ชุมชนทั่วประเทศเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น พระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ พระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทานแก่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่กลุ่มเสี่ยง เพื่อจะได้เข้ารับการรักษาอย่างปลอดภัย อันเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 จึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อพสกนิกรชาวไทยที่ได้อาศัยอยู่ใต้ร่มพระบารมี

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กองทัพบกได้ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่า น้อมนำแนวพระราโชบายมาสู่การปฏิบัติ โดยร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ประกอบด้วย การสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ด้วยการทำความสะอาดชุมชน พื้นที่สาธารณะ แหล่งน้ำลำคลองทั่วประเทศ

กองทัพบก ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมถวายพระพรชัยมงคล แสดงพลังแห่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

…………………………………………………..

แผนกแถลงข่าว กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพบก ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓