นครนายก : พิธีปลูกป่าป้องกันไฟเฉลิมพระเกียรติ ในพื้นที่กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนโดยการรวมพลังของส่วนราชการ นักเรียนนักศึกษาและประชาชนร่วมกันปลูก เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ชมคลิป)

นครนายก : พิธีปลูกป่าป้องกันไฟเฉลิมพระเกียรติ ในพื้นที่กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนโดยการรวมพลังของส่วนราชการ นักเรียนนักศึกษาและประชาชนร่วมกันปลูก เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

ที่กองร้อยบังคับการและบริการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน (เขาฝาระมี) ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานนำจิตอาสาพระราชทาน ข้าราชการ นักเรียนนักศึกษาและประชาชน ร่วมพิธีถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมกล่าวคำถวายพระพร และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา จากนั้นได้กล่าวเปิดโครงการปลูกป่าป้องกันไฟป่า โดยมีผู้เข้าร่วมในกิจกรรมโครงการฯเป็นจำนวนมาก

ในการปลูกป่าครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย ที่เล็งเห็นความสำคัญของพื้นที่ เพื่อสะท้อนถึงพระราชปณิธานและพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อสืบสาน รักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช พรมราชบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง ที่ให้ความสำคัญและห่วงใยเรื่องน้ำและป่า เนื่องจากที่ผ่านมาพื้นที่บริเวณนี้ได้ถูกไฟป่าเผาผลาญต้นไม้นานาชนิดไปเป็นจำนวนมาก จำเป็นต้องปลูกป่าเพื่อเป็นแนวกันไฟ เพื่อไม่ให้ลุกลามสู่สถานที่ราชการ บ้านเรือนประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนสัตว์ป่าต้องหลบหนีออกจากป่า ไปอาศัยในพื้นที่อื่น อีกทั้งเป็นการสร้างความร่มรื่นสวยงามและเพิ่มความชุ่มชื้นในดินของพื้นที่บริเวณนี้อีกด้วย

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก