ฉะเชิงเทรา-รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดฯเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ มุ่งประชาสัมพันธ์เชิงรุก ครอบคลุมทุกประเด็นและเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย

ฉะเชิงเทรา-รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดฯเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ มุ่งประชาสัมพันธ์เชิงรุก ครอบคลุมทุกประเด็นและเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย

 


วันนี้ (24 กรกฎาคม 2563) ที่ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/2563 เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัดฯ โดยมีคณะอนุกรรมการทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม จัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา


นางสาวฐิติรัตน์ ศรีธีระวิโรจน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า การดำเนินงานของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ได้จัดทำแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย และแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด โดยมีเป้าหมายผลผลิตคือ ผลการดำเนินงานสร้างการรับรู้ และความเข้าใจให้แก่ประชาชนระดับจังหวัดใน 11 เรื่องสื่อสารที่สำคัญ อาทิ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การบริหารจัดการน้ำและปัญหาภัยแล้ง เป็นต้น


การประชุมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการติดตามการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดฉะเชิงเทรา /การจัดทำร่างโครงการประชาสัมพันธ์เสนอของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 จากงบของจังหวัด และการจัดทำข้อมูลปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์ในระดับพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกประเด็น ทั้งกรอบตามนโยบายสำคัญของรัฐ นโยบายเร่งด่วนของจังหวัด กรอบแนวทางของกรมประชาสัมพันธ์

รวมทั้ง การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของภาคเอกชนในพื้นที่ การให้ความสำคัญของสถาบันครอบครัว และ สถาบันการศึกษา นอกจากนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ฝากถึงแนวทางการประชาสัมพันธ์ โดยให้บรรจุลงในแผนประชาสัมพันธ์ฯ เกี่ยวกับวาระครบรอบ 200 ปี ชาตกาล ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ในปี พ.ศ. 2565 เพื่อเผยแพร่เกียรติประวัติและเกียรติยศให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง รวมถึง ในช่วงนี้ ให้เน้นย้ำประชาสัมพันธ์สถานการณ์โรคโควิด-19 (การ์ดอย่าตก) และโรคไข้เลือดออกที่แพร่ระบาดในขณะนี้ด้วย


สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา