ลำพูน – องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ

ลำพูน – องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ

 

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 63. เวลา 11:00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผวจ.ล.พ/ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ. พร้อมด้วย พ.อ.โรมรัน ชูก้าน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ.(ท.) และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีพร้อมคณะ ในการลงพื้นที่เพื่อติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 10/2563 ในเขตพื้นที่ จ.ลำพูน ณ อ่างเก็บน้ำบ้านป่าตึงงาม และอ่างเก็บน้ำห้วยป่ากล้วย ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าตึงงาม เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ราษฎรตำบลตะเคียนปม ได้ขอพระราชทานให้ก่อสร้าง เมื่อปี พ.ศ.2554 เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการเพาะปลูกและอุปโภค-บริโภค เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เนินเขาสลับล้อมรอบอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติขุนลี้ และเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง โดยมีพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกเป็นครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งหมด โดยกรมชลประทาน เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านป่าตึงงาม พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ ตั้งอยู่ที่บ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ 3 ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน มีลักษณะเป็นเขื่อนดินยาว 407.58 เมตร สูง 34.00 เมตร มีความจุระดับเก็บกัก 750,000 ลูกบาศก์เมตร

หลังจากนั้น เวลา 13:00 น. องคมนตรีพร้อมคณะ เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่ากล้วย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ บ้านป่าก่อ หมู่ที่ 10 ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน มีลักษณะเป็นเขื่อนดินยาว 96 เมตร สูง 27 เมตร ความจุที่ระดับเก็บกัก 300,000 ลูกบาศก์เมตร โดยองคมนตรีได้กำชับให้ผู้นำชุมชน และราษฎรในหมู่บ้านใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำทั้ง 2 แห่ง ให้ได้มากที่สุด ต้องมีการจัดทำแผนการใช้น้ำและแผนการบริหารจัดการน้ำให้เป็นอย่างดี เพื่อที่จะเป็นแหล่งหล่อเลี้ยงของคนในหมู่บ้านทั้งด้านการเกษตร การอุปโภค-บริโภค การประมง รวมถึงการสร้างรายได้ผลผลิตการเกษตรของคนในหมู่บ้านให้ดีขึ้น


_______________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน