ศอ.บต.ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนา จชต. เร่งขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาและพัฒนาในทุกมิติ (ชมคลิป)

ศอ.บต.ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนา จชต. เร่งขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาและพัฒนาในทุกมิติ

 

ที่ ห้องประชุมน้ำพราว โรงแรม ซีเอส ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3/2563 โดยมี นายอำนาจ ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ ศอ.บต. นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและพัฒนา จชต. และคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและพัฒนา จชต. ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม


สำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนา จชต. โดยนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือมีผลงานเป็นที่ยอมรับในด้านการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์แก่การบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวนไม่เกิน 60 คน ประกอบด้วย (1) ผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อด้วยการพิจารณาร่วมกันของ กอ.รมน.ภาค 4 สน. และ ศอ.บต. จำนวนไม่เกิน 45 คน (2) ผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อจาก ผู้ว่าราชการทั้ง 5 จังหวัดภาคใต้ จังหวัดละไม่เกิน 2 คน (3) ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นๆ จำนวนไม่เกิน 5 คน และสำหรับวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแก้ไขและพัฒนา จชต.


โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการชี้แจงการแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนา จชต. และร่วมรับฟังความคิดเห็นนโยบายการบริหารและการพัฒนา จชต. ทั้งนี้ คณะกรรมการที่ปรึกษาฯ ได้ร่วมนำเสนอประเด็นต่างๆ เพื่อให้ ศอ.บต.ได้นำไปขับเคลื่อนอย่างเร่งด่วน ประกอบด้วย ด้านการขับเคลื่อนกลุ่มงานเด็กและสตรี ด้านศาสนา การขับเคลื่อนโครงการมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน งานด้านการเยียวยา ด้านการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้านการเกษตร รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานในการสนับสนุนพัฒนาและแก้ไขปัญหา จชต. ของ ศอ.บต.

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา