ผู้บัญชาการทหารเรือ เปิดห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom โรงเรียนสัตหีบ โรงเรียนเอกชนต้นแบบเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC (ชมคลิป)

ผู้บัญชาการทหารเรือ เปิดห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom โรงเรียนสัตหีบ โรงเรียนเอกชนต้นแบบเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC

 

 

เมื่อวันที่ 22 ก.ค.63 พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานพิธีเปิดห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom กิจการโรงเรียนสัตหีบ สวัสดิการโรงเรียนกองทัพเรือ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พลเรือเอก อรัญ นำผล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือและประธานกรรมการสวัสดิการโรงเรียนกองทัพเรือ พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมในพิธี

พลเรือเอก อรัญ นำผล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือและประธานกรรมการสวัสดิการโรงเรียนกองทัพเรือ กล่าวว่า โรงเรียนสัตหีบ เป็นกิจการหนึ่งของสวัสดิการโรงเรียนกองทัพเรือ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรหลานข้าราชการ ลูกจ้าง ในสังกัดกองทัพเรือ ทั้งในและนอกประจำการที่ย้ายมารับราชการในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โรงเรียนสัตหีบ แบ่งเป็น 2 พื้นที่ประกอบด้วยพื้นที่เขตฐานทัพเรือสัตหีบ และเขตกองเรือยุทธการ ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน 2,317 คน และห้องเรียน จำนวน 86 ห้องเรียน โรงเรียนสัตหีบ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2479 ปัจจุบันครบ 84 ปี เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และการจัดการเรียนรูปแบบ EIS (English for Integrated Studies) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากกระทรวงกลาโหมให้เป็นโรงเรียนต้นแบบของกระทรวงกลาโหม

ปีการศึกษา พ.ศ.2561 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนเอกชนต้นแบบเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และได้รับการสนับสนุนเงินบริจาค จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำนวน 5,000,000 บาท และบริษัท WHA คอร์ปเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 4,000,000 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาโรงเรียนสัตหีบสวัสดิการโรงเรียนกองทัพเรือ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ และเขตกองเรือยุทธการ ให้เป็นโรงเรียนเอกชนต้นแบบ EEC ในระดับอนุบาล ประถม และมัธยมศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาให้นักเรียนมีทักษะด้านภาษา เทคโนโลยี และการประกอบอาชีพรองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และเป็นค่ายกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับมัธยมศึกษา

เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย สวัสดิการโรงเรียนกองทัพเรือ จำเป็นต้องจัดหา ปรับปรุง ห้องเรียนภาษาอังกฤษ และอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีความพร้อมและทันสมัย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ซึ่งเป็นปัจจัยสำตัญต่อกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนสัตหีบ ทั้ง 2 แห่ง โดยจัดหาอุปกรณ์ Smart Classrooms พร้อมติดตั้ง ซึ่งแบ่งออกเป็น ห้อง Fully Smart Classrooms จำนวน 2 ห้อง ห้อง Moderatr Smart Classrooms จำนวน 2 ห้อง และห้อง Mini Smart Classrooms จำนวน 2 ห้อง ซึ่งมีความพร้อมในการรองรับการเรียนการสอนเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพาะวิชา Coding ซึ่งโรงเรียนสัตหีบได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 3 โรงเรียนนำรองของจังหวัดชลบุรี ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้าน Coding ผ่านพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล วิชา Coding เป็นการฝึกให้นักเรียนคิดเชิงระบบเป็นขั้นตอน ตลอดจนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การดำเนินการได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ 23 มิถุนายน 2563

ภาพ/ข่าว สมนึก เชื้อสนุก รายงาน