ฉะเชิงเทรา-มรภ.ราชนครินทร์ จับมือกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา และเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม

ฉะเชิงเทรา-มรภ.ราชนครินทร์ จับมือกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา และเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดเผยว่า “จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ทำให้มีการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ด้านการเกษตรที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้า ช่วยแก้ไขปัญหาสินค้าที่มีราคาตกต่ำ ทำให้เกษตรกร มีรายได้ที่ดีขึ้น และมีความยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม

ประกอบกับนโยบาย Thailand 4.0 ที่มีการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมและภูมิปัญญา มาพัฒนาสินค้าเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงได้ร่วมมือกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา และเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา การจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center หรือ AIC) ขึ้น โดยการดำเนินงานร่วมมือกันในด้านการวางแผนดำเนินงานในการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จังหวัดฉะเชิงเทรา

พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุน และส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร การประดิษฐ์นวัตกรรม รวมทั้งเครื่องจักรกลเกษตรพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จังหวัดฉะเชิงเทรา และให้เป็นศูนย์อบรมบ่มเพาะเกษตรกร ผู้นำสถาบันเกษตรกร และสนับสนุน Smart Farmer, Young Smart Farmer, STARTUP เกษตร และ SME เกษตร ของจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งผลักดันงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการวิจัย การพัฒนา การลงทุน การแปรรูป และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์”


สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา