สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสนเปิดโอกาสแรงงานพัฒนาทักษะของตัวเอง เพื่อสร้างความก้าวหน้าในอาชีพแบบ New Normal

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสนเปิดโอกาสแรงงานพัฒนาทักษะของตัวเอง เพื่อสร้างความก้าวหน้าในอาชีพแบบ New Normal

 

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจะผ่านพ้นวิกฤต ไวรัส COVID-19 ทุกคนควรเตรียมตนเองในการพลิกอุปสรรคให้เป็นโอกาส ใช้ความท้าทายที่เกิดขึ้นเพื่อเปลี่ยนไปสู่การพัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้น ทั้งการเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตและการทำงาน เพื่อให้มีความมั่นคงในอาชีพต่อไปในอนาคต การพัฒนาทักษะทางอาชีพให้สอดคล้องความต้องการของตลาดเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ และต้องฝึกฝนผ่านการเรียนรู้ การฝึกอบรม และจากการทำงานอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 22 กรกฏาคม 2563 นางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ กล่าวว่า ระหว่างวันที่ 20-25 กรกฎาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เปิดฝึกอบรม 4 สาขา ดังนี้ 1. หลักสูตร การพัฒนาผู้สอนมืออาชีพ (Professional Training of Trainer) เพื่อพัฒนาทักษะการสอน เทคนิคการนำเสนอ ตลอดจนการเสริมสร้างบุคลิกภาพ

โดยดำเนินการให้กับหัวหน้างาน วิทยากรอิสระ จำนวน 28 คน จากบริษัท เอจีซี ไมโครกลาส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อีซูซุเชียงใหม่เซลล์ จำกัด และบริษัท บีอินสปายด์ พลาสติก จำกัด 2. หลักสูตร การประยุกต์ใช้ระบบโซล่าเซลล์เพื่องานการเกษตร 3. หลักสูตร การใช้โปรแกรม Adobe Illustrator สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์และป้ายโฆษณา โดยหลักสูตรที่ 2-3 ผู้เข้าอบรม จำนวน 54 คน จากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เป็นการสร้างวิทยากรต้นแบบในการนำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่ประชาชนในชุมชนบนพื้นที่สูงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. หลักสูตร ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก เป็นการพัฒนาทักษะให้แก่ผู้ประกอบการ และช่างที่ปฏิบัติงานด้านติดตั้ง และซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 24 คน จากจังหวัดเชียงใหม่ พะเยา พิษณุโลก เชียงราย เป็นต้น ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในประกอบอาชีพ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการ ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมในการสมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ ขนาดเล็ก ระดับ 1 และการขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ในลำดับต่อไป

จึงถือว่าเป็นอีกช่วงเวลาที่ดีที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติได้เปิดโอกาสให้กับผู้สนใจในหลากหลายหลักสูตรที่มีความสำคัญ จำเป็น เป็นหลักสูตรที่สามารถนำไปพัฒนาทักษะ สร้างความเชี่ยวชาญต่อการทำงาน และต่อยอดได้ ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 0 5377 7471 หรือ Facebook : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เชียงแสน