ลำพูน – ผวจ.ลำพูนตรวจความพร้อม กำลังพล วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกลสาธารณภัย ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม

ลำพูน – ผวจ.ลำพูนตรวจความพร้อม กำลังพล วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกลสาธารณภัย ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม

 

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 63. ระหว่างเวลา 15:00 น. ถึง 16:00 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ลำพูน บ้านน้ำบ่อเหลือง ม.15 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผวจ.ลำพูน/ผู้อำนวยการจังหวัด/ผู้บัญชาการณ์เหตุการณ์ จ.ลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมตรวจความพร้อม กำลังพล วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกลสาธารณภัย ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม ประจำปี 2563 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ จ.ลำพูน , หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ , นายอำเภอทุกอำเภอ , นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , มูลนิธิ สมาคม กู้ชีพ-กู้ภัยใน จ.ลำพูน , ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 33 , ผู้แทนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา , สนง.พัฒนาภาค 3 , ผู้แทนกองพลทหารราบที่ 7 เข้าร่วมกิจกรรมฯ

นายชาคร ณ ลำปาง รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน (รกท.หน.สนง.ปภ.จ.ลำพูน)กล่าวว่า สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ลำพูน ได้จัดกิจกรรมตรวจความพร้อม กำลังพล วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกลสาธารณภัย ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2563 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดความตระหนัก และบูรณาการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากทุกภาคส่วน โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกำลังพล วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกลสาธารณภัย อาทิ เรือท้องแบน เสื้อชูชีพ เลื่อยโซ่ยนต์ รถบรรทุกน้ำ เข้าร่วมกิจกรรมและจัดนิทรรศการฯ..

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผวจ.ลำพูน กล่าวว่า การเตรียมความพร้อม กำลังพล วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกลสาธารณภัย เป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่ช่วงฤดูฝน เป็นสาเหตุให้เกิดอุทกภัยและดินถล่มในพื้นที่ต่างๆ อุทกภัยและดินถล่ม ถือเป็นสาธารณภัยประเภทหนึ่งที่สร้างความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน ทั้งของภาครัฐ เอกชน และประชาชนเป็นจำนวนมาก จากสถานการณ์อุทกภัยของประเทศที่ผ่านมาในอดีตจะพบว่ามีการเกิดสถานการณ์อุทกภัยเกิดขึ้นในทุกภาคของประเทศ การเกิดอุทกภัยแต่ละครั้งจะเห็นว่ามีความรุนแรง และก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมตรวจความพร้อม กำลังพล วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกลสาธารณภัย ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม แสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพของหน่วยงานทุกภาคส่วนในการบูรณาการสรรพกำลัง เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและดินถล่มในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ..


_______________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน