ลำพูน – ทต.บ้านกลางประดิษฐ์เครื่องกรองอากาศ สร้างพื้นที่ปลอดฝุ่น Safety Zone เพื่อรับมือและลดฝุ่นควัน PM 2.5

ลำพูน – ทต.บ้านกลางประดิษฐ์เครื่องกรองอากาศ สร้างพื้นที่ปลอดฝุ่น Safety Zone เพื่อรับมือและลดฝุ่นควัน PM 2.5

 

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 63. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง(ทต.บ้านกลาง) อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัด ทต.บ้านกลาง ปฏิบัติหน้าที่นายก ทต.บ้านกลาง เป็นประธานการประชุมเพื่อส่งมอบเครื่องกรองอากาศ ตามโครงการสร้างพื้นที่ปลอดฝุ่น Safety Zone โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกองช่าง ทต.บ้านกลาง

ได้ทำการประดิษฐ์เครื่องกรองอากาศที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง ใช้วัสดุ-อุปกรณ์ที่สามารถหาซื้อเองได้ตามท้องตลาดมาประยุกต์ใช้ จำนวน 13 เครื่อง เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสร้างเครื่องกรองอากาศ ที่สามารถประยุกต์ใช้และประดิษฐ์ได้ด้วยตนเอง และเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงอันตรายจากฝุ่นพิษ PM 2.5 ตลอดจนการสร้างพื้นที่ปลอดฝุ่น Safety Zone เพื่อรับมือและลดฝุ่นควัน PM 2.5 ในพื้นที่ ต.บ้านกลาง

ทั้งนี้ ทต.บ้านกลาง เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันและไฟป่าฝุ่นควัน PM 2.5 เป็นปัญหาในช่วงฤดูแล้งช่วงเดือน ม.ค. ถึง เม.ย. เป็นประจำทุกปี และยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ระบบทางเดินหายใจ ผู้ที่อยู่สภาวะเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่มีโรคประจำตัว , โรคภูมิแพ้ , ระบบทางเดินหายใจติดขัด , ผู้สูงอายุ และเด็ก ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบในระยะยาวทั้งสิ้น ในการดำเนินโครงการดังกล่าวฯ ได้ทำการสำรวจพื้นที่และส่งมอบเครื่องกรองอากาศเพื่อติดตั้งในห้องประชุมฝ้ายคำ ทต.บ้านกลาง จำนวน 3 เครื่อง ,

ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง จำนวน 2 เครื่อง , ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง จำนวน 2 เครื่อง , ศูนย์เด็กอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง จำนวน 2 เครื่อง และศูนย์เจริญวัยตำบลบ้านกลาง (เนอสเซอรี่) จำนวน 4 เครื่อง รวมทั้งหมด จำนวน 13 เครื่อง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ , ผู้อำนวยการกอง , ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง หรือตัวแทน ร่วมเป็นเกียรติ และรับมอบอุปกรณ์ฯ


______________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน