ขอนแก่น- อีสานปลื้มสถาบันสร้างชาติ พัฒนาผู้บริหารทุกภาคส่วน

ขอนแก่น- อีสานปลื้มสถาบันสร้างชาติ พัฒนาผู้บริหารทุกภาคส่วน

 

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 สถาบันการสร้างชาติ ซึ่งนำโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ (NBI)
นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และคณะนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่นที่ 10 ได้จัดกิจกรรมคุยเปรื่อง…เรื่องสร้างชาติ ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ในหัวข้อ “เศรษฐกิจไทยวิถีใหม่กับโอกาสพลิกฟื้นธุรกิจเมืองขอนแก่น หลังวิกฤติ COVID-19”

โดยคุณศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้กล่าวเปิดงานพร้อมด้วยคุณสามารถ อังวราวงศ์ ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมขอนแก่น คุณกมลพงศ์ สงวนตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น พร้อมทั้งผู้บริหารจากหลากหลายหน่วยงาน และคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความสนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้

ทั้งนี้สถาบันการสร้างชาติ (NBI) มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาภาวะการนำ ภาวะการบริหาร และภาวะคุณธรรม ให้กับผู้บริหารในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ เพื่อร่วมบูรณาการงานในการสร้างชาติและนำประเทศไทยให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สถาบันฯ ได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.)” โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างผู้เรียนให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Maker)


ในการนี้ นักศึกษาหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.)”รุ่นที่10 ได้เล็งเห็นความสำคัญว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นจำเป็นต้องเริ่มตั้งแต่การพัฒนากระบวนการความคิด ความรู้ เป็นจุดแรก โดยเห็นว่ากลุ่มเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ต้องเติบโตขึ้นไปประกอบสัมมาชีพอยู่ในทุกภาคส่วนของสังคม หากได้รับการพัฒนาแนวความคิดอย่างถูกต้องตั้งแต่ยังเป็นเยาวชน เขาจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม อันจะนำผลดีต่อ ความสำเร็จของตัวเยาวชนเอง ต่อครอบครัว ต่อหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง ต่อสังคม และประเทศชาติสืบไป

Cr ภาพ ศูนย์ข่าวขอนแก่น