ลำพูน – ตำรวจภูธร จ.ลำพูนจัดอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมป้องกันอาชญากรรม

ลำพูน – ตำรวจภูธร จ.ลำพูนจัดอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมป้องกันอาชญากรรม

 

เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 63. เวลา 09:00 น. ที่หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุหลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน(มจร.ลำพูน) หมู่ 2 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมประชาชนโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม โดยมี พล.ต.ต.นฤชิต เนียวกุล ผบก.ภ.จว.ลำพูน , พ.ต.อ.ผล ปวนเบี้ย รอง ผบก.ภ.จว.ลำพูน , ผู้กำกับการสถานีตำรวจในสังกัดฯ , เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดฯ , กต.ตร.ภ.จว.ลำพูน และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมฯให้การต้อนรับ

พ.ต.อ.ผล ปวนเบี้ย รอง ผบก.ภ.จว.ลำพูน กล่าวว่า ตามที่ตำรวจภูธรภาค 5 ได้มอบหมายให้ตำรวจภูธร จ.ลำพูน ดำเนินการตามโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมโดยการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน สนธิกำลังความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) และ องค์กรภาคเอกชน สนับสนุนเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจในการเฝ้าระวังป้องกันอาชญากรรม และร่วมรับผิดชอบต่อสังคมให้ปลอดภัยจากปัญหาอาชญากรรม โดยมีเป้าหมายสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อป้องกันอาชญากรรมของสถานีตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธร จ.ลำพูนให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน

ตำรวจภูธร จ.ลำพูนได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวข้างต้น โดยมอบหมายให้ทุกสถานีตำรวจในสังกัด จัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนในทุกหมู่บ้านประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ผู้นำภาคราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำตามธรรมชาติ หรือผู้ที่ประชาชนในหมู่บ้านให้ความเคารพนับถือ และมีความสมัครใจ มีจิตอาสาเป็นเครือข่ายโดยแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ รับผิดชอบประจำหมู่บ้าน เป็นผู้ดำเนินการในการประสาน เครือข่ายภาคประชาชนที่ได้จัดตั้งไว้ โดยมีประชาชนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน

เพื่อให้เครือข่ายภาคประชาชน ได้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง รวมถึงการเป็นพลังของแผ่นดิน ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันอาชญากรรมในหมู่บ้าน ชุมชนของตนเอง ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน จึงได้จัดให้มีฝึกอบรมครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมขึ้น โดยมีประชาชนที่เป็นเครือข่ายเข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 1,200 คน

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายในหัวข้อ บทบาทของประชาชนในฐานะเครือข่ายพลังแผ่นดินแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของบ้านเมืองและสนับสนุนกิจการตำรวจ (การก่อเกิด, การพัฒนา, การรักษา,การคงอยู่) โดยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 , การบรรยายในหัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ การสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดย กองพลทหารราบที่ 7( พล.ร.7 ) , การบรรยายในหัวข้อ การสร้างและบริหารเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย ประชาสัมพันธ์ จ.ลำพูน , การบรรยายในหัวข้อ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศไทย โดยรอง ผวจ.ลำพูน(นายสำเริง ไชยเสน) และ การบรรยายในหัวข้อ บทบาทหน้าที่ของตำรวจในยุคปัจจุบัน โดย ผบก.ภ.จว.ลำพูน ระยะเวลาการอบรมฯ ระหว่างเวลา 09:00 น. – 12:00 น. และ 13:00 น. – 16:00 น. รอง ผบก.ภ.จ.ลำพูน กล่าวที่สุด

_____________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน