อุบลราชธานี-จัดกิจกรรมจิตอาสากำจัดผักตบชวาวัชพืชในแหล่งน้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำ

อุบลราชธานี-จัดกิจกรรมจิตอาสากำจัดผักตบชวาวัชพืชในแหล่งน้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำ

 

ปี 2563 ที่สวนสาธารณะกุดปลาขาว อำเภอวารินชำราบ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมจิตอาสากำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2563 วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง เตรียมรับน้ำหลากในฤดูฝน โดยมี 4 หน่วยงานหลัก

ได้แก่ กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า กรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินการกำจัดผักตบชวาตามแหล่งน้ำขนาดใหญ่ แหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำเชื่อมโยง โดยบูรณาการทุกภาคส่วนทำงานร่วมกัน สำหรับการกิจกรรมในครั้งนี้มีเป้าหมายในการกำจัดผักตบชวาในเนื้อที่กุดปลา 12,000 ตารางเมตร โดยจะดำเนินการระหว่างวันที่ 16 – 19 กรกฎาคม 2563 และจะดำเนินการในอำเภออื่นๆ พร้อมกันทั้งจังหวัดตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2563 จากนั้นจะนำผักตบชวาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำปุ๋ยหมักและงานหัตถกรรมต่อไป

เอกชัย โปธา รายงาน