ลำพูน – “พยัคฆ์เทวี” บูรณาการร่วมตรวจตราและรักษาความสงบเรียบร้อยจัดระเบียบสังคม

ลำพูน – “พยัคฆ์เทวี” บูรณาการร่วมตรวจตราและรักษาความสงบเรียบร้อยจัดระเบียบสังคม

 

เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ภายใต้การอำนวยการของ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดลำพูน , นายชาตรี กิตติธนดิษถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน ได้สั่งการให้ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดลำพูน ชุดที่ 1 ชุดปฏิบัติการพิเศษจังหวัดลำพูน “พยัคฆ์เทวี” และชุดปฏิบัติการอำเภอเมืองลำพูน (ฝ่ายความมั่นคง)​

บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน , จนท.กอ.รมน.จว.ลพ, จนท.ตำรวจ สภ.เมืองลำพูน/สภ.นิคมอุตสาหกรรมลำพูน , สมาชิก อส.สังกัด กองร้อยบังคับการและบริการ และ กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองลำพูนที่ 1 เพื่อตรวจตราและรักษาความสงบเรียบร้อยจัดระเบียบสังคมตามนโยบาย “ลดอบายมุขสร้างสุขให้สังคม” ดังต่อไปนี้


1.ตรวจตราสถานบริการและสถานประกอบการฯ พื้นที่อำเภอเมืองลำพูน เข้าแนะนำให้สถานประกอบการ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคฯ ของกระทรวงสาธารณสุข เช่น จัดโต๊ะนั่งรับประทานอาหาร โดยเว้นระยะห่าง จัดให้มีเจลทำความสะอาด ทำความสะอาดจุดสัมผัสบ่อยครััง แนะนำให้ลงทะเบียนการใช้แอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” หรือแสดงจุดสแกน “ไทยชนะ” หรือจัดทำสมุดลงทะเบียน เพื่อตรวจสอบย้อนกลับการดำเนินชีวิตขอองประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19
2. ลาดตระเวน เพื่อตรวจตรา/รักษาความสงบเรียบร้อย สถานที่สำคัญของทางราชการ


________________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน