ลำพูน – เสถียรภาพ อปท.หลัง ครม.เห็นชอบออกกฎหมายลดภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างในอัตราร้อยละ 90 เพื่อบรรเทาผลกระทบโควิด-19

ลำพูน – เสถียรภาพ อปท.หลัง ครม.เห็นชอบออกกฎหมายลดภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างในอัตราร้อยละ 90 เพื่อบรรเทาผลกระทบโควิด-19

 

นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบล(ทต.)บ้านกลาง เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.63. มีมติเห็นชอบ ร่าง พ.ร.ก.ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท เพื่อช่วยบรรเทาภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ โคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 โดยลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราร้อยละ 90 ของจำนวนภาษีที่จะต้องเสียในปี 2563 สาระสำคัญเกี่ยวกับการลดภาษีดังกล่าว คือ เพื่อช่วยบรรเทาภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแก่ประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

เป็นการลดจำนวนภาษีลงในอัตราร้อยละ 90 ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้ ให้แก่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ,ใช้เป็นที่อยู่อาศัยใช้ประโยชน์อื่นนอกจากเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย และที่ดินรกร้างว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ การลดจำนวนภาษีดังกล่าว จะส่งผลให้ประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจได้รับลดค่าภาษีที่ต้องชำระ ต่อมาได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. 2563 ให้ไว้ ณ วันที่ 9 มิ.ย.63. และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย.63. เป็นต้นมา จึงถือว่าเป็นผลดีของประชาชนและผู้ประกอบการต่างๆจะได้รับการลดภาษี หรือชำระภาษีน้อยลงถึงร้อยละ 90 ของภาษีที่คำนวณได้ เป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาหลังมีการแพร่ระบาดของโควิด-19

ด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)หลายพื้นที่ ที่มีรายได้หลักจากการจัดเก็บภาษีได้เองเป็นส่วนใหญ่ ได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตเมือง และเขตพื้นที่ทางเศรษฐกิจ เนื่องจากรายได้ที่จัดเก็บได้เองในปีงบประมาณ 2563 ลดลงกว่าร้อยละ 90 ส่งผลให้เสถียรภาพการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งลดลงไปด้วย ในส่วนของเทศบาลตำบลบ้านกลาง(ทต.บ้านกลาง) อ.เมือง จ.ลำพูน เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลำพูน มีรายได้หลักจากการจัดเก็บภาษี และได้รับผลกระทบจากการลดภาษีเช่นกัน ส่งผลให้รายได้จากการจัดเก็บภาษีฯ ลดลงกว่า 96 ล้านบาท หลังจากที่ได้ตั้งประมาณการรายรับจากการจัดเก็บภาษีไว้ในเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 60 ล้านบาท

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้จัดประชุมชี้แจงหารือร่วมกับผู้นำท้องที่ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และ กลุ่มพลังมวลชนทุกกลุ่มในพื้นที่ไปแล้ว เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.63 ที่ผ่านมา ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยชี้แจงถึงความจำเป็นต้องเลื่อนโครงการบางประเภทที่ไม่เร่งด่วนออกไป และในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในปีงบประมาณ 2563 เทศบาลฯได้ตั้งงบประมาณไว้กว่า 15 ล้านบาท ไม่สามารถดำเนินงานได้ เนื่องด้วยมีข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ไม่เพียงพอ อาจต้องรอการช่วยเหลือเยียวยาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป เทศบาลฯมีความจำเป็นต้องปรับลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามสถานะเงินคงคลังที่เทศบาลฯจัดเก็บได้ และอาจมีผลต่อเสถียรภาพของเทศบาลฯในการดำเนินโครงการในปีต่อๆไปด้วย ทั้งนี้ เทศบาลได้มีปรับลดรายจ่ายที่เกินความจำเป็น อาทิ การปรับลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการภายในสำนักงานเทศบาลและหน่วยงานในสังกัด, มาตรการร่วมใจลดใช้พลังงาน ตามแนวทาง ทต.บ้านกลางวิถีใหม่ NEW NORMAL เป็นต้น ตลอดจนการเตรียมจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ให้สอดคล้องกับสถานะการคลัง ตามรายได้ที่สามารถจัดเก็บได้จริงในปีงบประมาณต่อไป เตรียมการวางแผนบริหารความต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการเทศบาลอย่างเป็นระบบ หากเกิดกรณีการแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกระลอก..นายอภิชาติ เปิดเผยในที่สุด

_______________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน