ฉะเชิงเทรา…ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ฉะเชิงเทรา…ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา นายถาวร กูลศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังฉะเชิงเทรา ร่วมด้วย นายสุริยะ จิตรพิไลเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา เปิดโครงการ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” สืบเนื่องจาก สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรามีภารกิจในการดำเนินงาน ด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด เพื่อคืนคนดีสู่สังคม โดยการดำเนินกิจกรรม ด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดในคดีต่างๆ รวมทั้งคดีตามพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก ถือเป็นหนึ่งในภารกิจที่สำคัญยิ่ง สำนักงาน”จึงดำเนินการจัดโครงการอบรมความรู้และรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลเข้าพรรษา “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”ขึ้นในครั้งนี้


เพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องกฎหมายจราจร พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและการตระหนักรู้ถึงโทษภัยของอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งอุบัติเหตุมักจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดยาวต่างๆ ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนน ทำให้เกิดความสูญเสียแก่สังคมโดยรวม ซึ่งการอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นให้ผู้ถูกคุมความประพฤติสร้างสำนึกด้านความใช้รถใช้ถนนทั้งของตนเองและผู้อื่น ปลอดภัยในการ โดยการจัดโครงการครั้งนี้ มีผู้ถูกคุมความประพฤติ อาสาสมัครคุมประพฤติ ภาคีเครื่อข่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วม โครงการๆ จำนวน 100 คนสำหรับการจัดโครงการฯ ครั้งนี้ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมด้วย วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทราให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดโครงการ และวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทราสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา และบริษัทกลางผู้ประสบภัยจากรถ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ตลอดการจัดโครงการฯ


สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา