หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราจัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2563 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราจัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2563 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี

 


วันนี้ (15 ก.ค.63) ที่ห้องประชุมโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราจัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2563 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีและร่วมกันแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยก่อนเริ่มประชุมได้มีการมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่นายประโยชน์ โสรัจกิจ ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2563


นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า การดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ในช่วงปี 2562-2563 ที่ผ่านมา ได้ร่วมการขับเคลื่อนภารกิจตามแนวทางการทำงานของหอการค้าที่ว่า “ส่งเสริมการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าชีวิต คือภารกิจหอการค้า” โดยร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะทำงาน คณะอนุกรรมการ เพื่อร่วมขับเคลื่อนในด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ด้านสังคม ความเป็นอยู่ การแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ให้กับจังหวัดฉะเชิงเทรา

รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนในเรื่องที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อภาคส่วนต่างๆ รองรับการพัฒนาตามโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมความพร้อมรองรับความเจริญเติบในด้านต่างๆ รวมทั้งมีส่วนสำคัญในการร่วมผลักดันโครงการสำคัญต่างๆ เช่น โครงการศึกษาสำรวจออกแบบการก่อสร้างถนนเลียบชายทะเลเชื่อมต่อจาก ต.บางทราย จ.ชลบุรี ผ่าน ต.สองคลอง อ.บางปะกง ต่อเชื่อมถึง อ.บางปู จ.สมุทรปราการ เพื่อเพิ่มเส้นทางการคมนาคมเชื่อมกรุงเทพและภาคตะวันออก เพื่อรองรับการเติบโตของพื้นที่เศรษฐกิจในเขต EEC /โครงการสำรวจและออกแบบโครงข่ายสนับสนุนโลจิสติกส์ภาคตะวันออกสายเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราเพื่อ ลดปัญหาการจราจรติดขัดในตัวเมืองฉะเชิงเทรา

/โครงการปรับปรุงทางหลวงชนบท ฉช.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 314 – อำเภอบ้านโพธิ์ (สายแยกหัวเนิน-บ้านโพธิ์) พร้อมก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 หรือ 6 ช่องจราจร /โครงการศึกษาสำรวจออกแบบระบบสูบน้ำกลับอ่างเก็บน้ำคลองสียัด(สูบน้ำคืนถิ่น) เพื่อนำน้ำไปเก็บกักไว้ที่อ่างสียัดเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้ง /โครงการแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา /โครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมพัฒนาด้านเกษตร อาหารแปรรูปและอุตสาหกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
นอกจากนี้ประธานหอการค้าฯ ได้กล่าวทิ้งท้ายว่าหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา จะส่งเสริมการพัฒนาในทุกๆ ด้านที่จะสามารถส่งเสริมสนับสนุนนำพาความเจริญเติบโตมาสู่ จังหวัด ภูมิภาค ประเทศชาติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างมั่นคง และยั่งยืนสืบไป


สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา