นครนายก พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพพระคิลานุปัฏฐาก (ชมคลิป)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายกร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาศํกยภาพพระคิลานุปัฏฐาก(พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด/พระ อสว.)จังหวัดนครนายก รุ่นที่ 2 ปี 2563

 

ที่ศาลาอเนกประสงค์วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พระคุณเจ้าพระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เจ้าอาวาสวัดพราหมณี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพพระคิลานุปัฏฐาก(พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด/พระ อสว.)จังหวัดนครนายก รุ่นที่ 2 ปี 2563 โดยมีนายแพทย์วิโรจน์ รัตนอมรสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมมีพระคุณเจ้าพระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก พระสงฆ์ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 110 รูป เข้าร่วมในพิธี


ด้วยสถาบันพระพุทธศาสนาอยู่คู่สังคมไทยมาช้านาน คนไทยนับถือศาสนาพุทธ พระสงฆ์เป็นผู้ที่มีความสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนา จากสภาวะสุขภาพของพระสงฆ์ทั่วประเทศ พบว่าพระสงฆ์อาพาธด้วยโรคไขมันในเลือดสูง,ความดันโลหิตสูง,เบาหวาน,ไตรวายเรื้อรัง,ข้อเข่าเสื่อม,และโรคอ้วนโดยมีพฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรค หากไม่ได้รับการแก้ไขจะทำให้พระสงฆ์อาพาธเพิ่มมากขึ้น ทำให้รัฐบาลและมหาเถรสมาคม เล็งเห็นความสำคัญ จึงกำหนดให้มีการขับเคลื่อนงานพระสงฆ์อย่างป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ผ่านธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ 2560 คือการสร้างพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (พระ อสว.)ให้มีความรอบรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง ให้การดูแลแนะนำพระสงฆ์ภายในวัดและเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายสุขภาพในชุมชนได้อีกด้วย


สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่ ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก