ปทุมธานี-วัดสิงห์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเวียนเทียนรอบอุโบสถเก่าแก่อายุ 352 ปีพร้อมด้วยจุดประทีป 5,000 ดวง รอบอุโบสถถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา (ชมคลิป)

ปทุมธานี-วัดสิงห์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเวียนเทียนรอบอุโบสถเก่าแก่อายุ 352 ปีพร้อมด้วยจุดประทีป 5,000 ดวง รอบอุโบสถถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

 

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 เวลา 19:00 น.ผู้สื่อข่าวรายว่า วัดสิงห์ ตำบสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
นายพัฒนา กันอำพล ประธาน กต.ตร.สถานีตำรวจภูธรสามโคก ให้เกียรติมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนพาครอบครัว ร่วมพิธี เจริญพุทธมนต์และเวียนเทียนรอบอุโบสถเก่าแก่อายุ 352 ปี พร้อมร่วมจุดประทีป 5,000 ดวง รอบอุโบสถถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกของโลก

บรรยากาศพิธีเวียนเทียนรอบอุโบสถเก่าแก่ที่วัดสิงห์ สามโคกนั้น ทางวัดและประชาชนร่วมกันจุดถ้วยน้ำมันขนาดเล็กที่วางเรียงรายรอบอุโบสถ ให้เกิดแสงสว่างเป็นดวงประทีปจำนวน 5,000 ดวง อย่างสวยงาม ยังเป็นการบูชาแสงสว่าง เชื่อว่าจะทำให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีแสงสว่างนำทางชีวิตให้โชติช่วงชัชวาล ดั่งแสงจากประทีป มีพระใบฎีกาอรรถพล อนุจารี เจ้าอาวาสวัดสิงห์ จ.ปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดสิงห์ สามโคก นำสวดสรรเสริญพระรัตนตรัย นำประชาชนเวียนเทียนประทักษิณครบ 3 รอบ น้อมนำคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า นำมาปฏิบัติเรื่องที่ง่ายที่สุด คือ การทำความดี ละเว้นความชั่วทั้งปวง ทำจิตใจให้ผ่องแผ้ว

โดยเฉพาะการทำความดีที่ง่ายที่สุด คือ รักษาศีล 5 วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมที่ตรัสรู้เป็นครั้งแรก จึงถือได้ว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นประกาศพระพุทธศาสนาแก่ชาวโลก โดยแสดงปฐมเทศนา “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” มีหลักธรรมสำคัญ 2 ประการ คือ 1. มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง ไม่ใช่ชีวิตสุดโต่งในทางใดทางหนึ่ง 2. อริยสัจ ความจริงอันประเสริฐทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค โปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 จนพระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน