ลำพูน – คณะกรรมการเพื่อการปลูกป่าในพื้นที่จังหวัดลำพูน ประชุมฯเตรียมสร้างป่าใน 4 อำเภอ รวมพื้นที่ 1,500 ไร่

ลำพูน – คณะกรรมการเพื่อการปลูกป่าในพื้นที่จังหวัดลำพูน ประชุมฯเตรียมสร้างป่าใน 4 อำเภอ รวมพื้นที่ 1,500 ไร่

 

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.63 ที่ผ่านมา พ.อ.โรมรัน ชูก้าน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ.(ท.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อการปลูกป่าในพื้นที่จังหวัดลำพูน ปี 2564 ตามโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีจำนวน 4 อำเภอ คือ 1.อ.เมืองลำพูน 400 ไร่ 2.อ.ทุ่งหัวช้าง 400 ไร่ 3.อ.บ้านโฮ่ง 400 ไร่ 4.อ.ลี้ 300 ไร่ รวมพื้นที่ 1,500 ไร่ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปถ.) และผู้นำชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย ณ ห้องประชุมศูนย์ป่าไม้ลำพูน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน

วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นแนวทางการฟื้นฟูป่า โดยปลูกไม้ป่าแทรกในพื้นที่เป้าหมาย เป็นความสมัครใจของเกษตรกรเอง
2.เพื่อให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าและมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกป่า ปลูกพืชอื่น และมีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในพื้นที่จากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาเป็นการปลูกพืชผสมผสานหลายชั้นเรือนยอด ช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำ ให้ชุมชนเข้มแข็ง
3.เพื่อป้องกันการบุกรุกป่า

ทั้งนี้ กอ.รมน.จังหวัดลำพูน จะได้ติดตามและประสานงานในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป


_______________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน