นราธิวาส-ผู้ว่าฯนราธิวาส เปิดกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามโรงเรียนเกษตรกร มุ่งผลิตพืชผักเพื่อความมั่นคงทางอาหาร โดยใช้ “ที่ว่างสร้างอาหาร”

นราธิวาส-ผู้ว่าฯนราธิวาส เปิดกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามโรงเรียนเกษตรกร มุ่งผลิตพืชผักเพื่อความมั่นคงทางอาหาร โดยใช้ “ที่ว่างสร้างอาหาร”

 


ที่อาคารปิดทองหลังพระ หมู่ที่ 4 บ้านฮูแตทูวอ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามโรงเรียนเกษตรกร (การส่งเสริมการผลิตพืชผักเพื่อความมั่นคงทางอาหาร) โดยมีนายยะห์ยา ปะนาฆอ อำเภอเมืองนราธิวาส นางรัตนา ถิระโชติ เกษตรจังหวัดนราธิวาส นายรุสลัน อารง นายก อบต.โคกเคียน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกรในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม


นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ปัญหาการแพร่กระจายของโรค COVID – 19 ได้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านคุณภาพชีวิต ซึ่งสิ่งที่อยากให้ทำคือการปลูกพืชผัก เพื่อเป็นแหล่งอาหาร และเป็นรายได้เสริม โดยได้ให้นโยบายเกษตรจังหวัดส่งเสริมให้ประชาชนใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ใช้ที่ว่างสร้างอาหาร

สร้างองค์ความรู้เพื่อปลูกพืชผักบริโภคในครัวเรือน ลดรายจ่าย ช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหาร
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ปลูกผักสลัด และเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติด้านการเกษตรตามฐานการเรียนรู้ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

ที่มีเกษตรกรเจ้าของแปลงต้นแบบของ ศพก. ทั้ง 13 ศูนย์ ที่ได้พัฒนาตนเองเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้


ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสได้จัดโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 23 – 26 มิถุนายน 2563 โดยมีเป้าหมายเป็นเกษตรกรใน 13 อำเภอ 13 ศูนย์ จำนวน 1,300 ราย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีการผลิตพืชผักไว้บริโภคในครัวเรือน สร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยใช้ศูนย์ ศพก.จำนวน 13 ศูนย์ เป็นกลไกถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ ผักบุ้ง แตงกวา ผักกวางตุ้ง และถั่วฝักยาว ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถก้าวผ่านวิกฤตการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ไปได้

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส