กองทัพเรือจัดโครงการ “กองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด สู้ภัยโควิด 19 พื้นที่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่” (ชมคลิป)

กองทัพเรือจัดโครงการ “กองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด สู้ภัยโควิด 19 พื้นที่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่”

 

 

วันที่ 23 มิ.ย.63 ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพเรือ จัดโครงการ “กองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด”ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 ภายใต้กิจกรรม “กองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด สู้ COVID – 19” โดยมี นาวาเอก พลวัตน์ ดารานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในฐานะ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์อำนวยการป้องกันละปราบปรามยาเสพติด กองทัพเรือ (ฝกร.ศอ.ปส.ทร.) เป็นประธานเปิดโครงการ ณ โรงเรียนชุมชุนบ้านศาลาด่าน และโรงเรียนบ้านคลองนิน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

สำหรับ โครงการกองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด จะจัดกิจกรรม “กองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด สู้ COVID – 19” มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งกองทัพเรือได้เล็งเห็นปัญหาที่สำคัญมาโดยตลอด อีกทั้งในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่เชื้อโควิด19 แพร่ระบาดไปทั่วโลก ฝ่ายกิจการพลเรือนฯ ได้ให้ความรู้ แนะแนว ป้องกันการติดเชื้อให้กับประชาชนในพื้นที่สอดแทรกในกิจกรรมดังกล่าว

กิจกรรมโครงการประกอบด้วย การกล่าวคำปฏิญาณไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน การให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 รวมถึงการมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ชุดยาสามัญประจำบ้าน มอบอุปกรณ์กีฬา การมอบอาหารและถุงยังชีพสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าว โดยหัวหน้าหน่วยงานท้องถิ่น นักเรียน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

ภาพ/ข่าว สมนึก เชื้อสนุก รายงาน