ชลบุรี-อบจ. ชลบุรี มอบเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษา โรงเรียน(นอกสังกัด)ในจังหวัดชลบุรี (ชมคลิป)

นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีมอบเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษา โรงเรียน(นอกสังกัด)ในจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

 

นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณางบประมาณโรงเรียนนอกสังกัดหลายโรงเรียนเพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษา ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้พิจารณา จำนวน 47 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อใช้ในโครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ต่อไป


และในวันนี้ ได้จัดพิธีมอบเงินอุดหนุนด้านการศึกษาโรงเรียน(นอกสังกัด)ในจังหวัดชลบุรี จำนวน 55,573,000 บาท ให้กับ 47 โรงเรียน เพื่อจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้บุคลากรทางการศึกษาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียน เพื่อเป็นการพัฒนาเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนในจังหวัดชลบุรีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตัวเอง พัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน จังหวัด ไปจนถึงพัฒนาชาติ

ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดชลบุรีทุกสังกัดและได้จัดสรรให้เป็นประจำทุกปี โดยเน้นย้ำให้สถานศึกษานำงบประมาณไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับเด็กและเยาวชนอย่างคุ้มค่า และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ลงไปตรวจติดตามความคืบหน้าในการดำเนินโครงการในโอกาสต่อไป

รุ่งรัตน์ สุบินตัน ชลบุรี