นครราชสีมา-โคราชตรวจประเมินเข้มโรงเรียนประถมยอดนิยม เตรียมเปิดเรียนแบบ New Normol วางแนวทางป้องโควิด-19 (ชมคลิป)

นครราชสีมา-โคราชตรวจประเมินเข้มโรงเรียนประถมยอดนิยม เตรียมเปิดเรียนแบบ New Normol วางแนวทางป้องโควิด-19

 

 

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 23 มิถุนายนที่โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 1 (สพป.นม.1) โรงเรียนประถมศึกษายอดนิยมและมีจำนวนนักเรียนมากที่สุดในจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยนายแพทย์วิญญู จันทรเนตร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา พร้อมนายไพศาล ประทุมวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 นครราชสีมา (สพม.31 นม.)

และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีนายสมศักดิ์ จักสาร ผอ.โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาและคณะครูให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอมาตรการที่เกี่ยวกับการเปิดภาคเรียนกำหนดวันที่ 1 กรกฎาคม นี้ และร่วมตรวจสอบสถานที่จัดการเรียนการสอนรวมทั้งประเมินมาตรการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทุกชนิด

นายสมศักดิ์ ฯ ผอ.โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา เปิดเผยว่า ได้บริหารจัดการห้องเรียนจำนวน 114 ห้อง รองรับนักเรียนจำนวน 4,293 คน โดยมีการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายทั้งครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองที่เข้าออกในพื้นที่ทุกคน จัดสถานที่ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ถาดน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อล้างรองเท้า หน้าห้องเรียนทุกอาคารเรียน มีการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกจุดสัมผัสและจัดห้องเรียนตามรูปแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด งดกิจกรรมที่มีความแออัด กำหนดห้องละ 20-25 คน โต๊ะเรียนเว้นระยะห่าง 1-1.5 เมตร แบ่งนักเรียน 2 กลุ่ม สลับมาเรียนวันเว้นวัน กลุ่มเอเรียนวันจันทร์-พุธ-ศุกร์และกลุ่มบีเรียนวันอังคาร-พฤหัสบดี สลับเปลี่ยนทุกสัปดาห์

ส่วนนักเรียนที่อยู่บ้านต้องเรียนทางไกลด้วยระบบออนไลน์ควบคู่กัน ซึ่งใช้โปรแกรม Google Classroom ,Zoom ,Google Meeting ,Youtube และช่องทางการสอนอื่นๆ ส่วนการเดินทางมาโรงเรียนด้วยรถตู้โดยสารได้ขอความร่วมมือกับคนขับสวมหน้ากากอนามัยและทำความสะอาดเบาะที่นั่งก่อนรับส่งทุกครั้งรวมทั้งผู้ปกครองต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด ขอให้ประชาชนและผู้ปกครองมีความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนทุกคนจะได้รับความรู้อย่างครบถ้วน รวมทั้งปลอดภัยจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างแน่นอน

นพ.วิญญู ฯ รอง สสจ.นครราชสีมา กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจาก นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา และนพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาเลขานุการคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการออกสุ่มตรวจประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในพื้นที่เพื่อสร้างความปลอดภัยตามวิถีชีวิตใหม่ New Normal สำหรับ แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

พิจารณาสาระสำคัญจาก “คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19” ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขและปรับเพิ่มข้อมูลและเนื้อหาที่จำเป็นให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยมีแบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาและนักเรียนในลักษณะออนไลน์และแบบฟอร์มรายงานผลการประเมินความพร้อมสถานศึกษา เพื่อประเมินตนเอง โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดผลการประเมินจำแนกเป็นระดับสี ดังนี้ สีเขียว หมายถึง โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ สีเหลือง หมายถึง โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้แต่ต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด สีแดง หมายถึง โรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนได้ ต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

หลังสถานศึกษาดำเนินการประเมินตนเองและได้ผลการประเมินระดับสีเหลืองขึ้นไป ให้รายงานผลพร้อมนำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพื่อเสนอต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และเสนอให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด (ศปก.จ.) นครราชสีมา พิจารณาอนุมัติการเปิดเรียนตามลำดับ โดยมีการสุ่มตรวจหลังเปิดเทอมอีกครั้ง

อำนาจ อภัยภักดี ข่าวภาพนครราชสีมา