พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี


วันนี้ 22 มิถุนายน 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 2,252 ถุง ไปมอบแก่นายอำเภอ ผู้แทนนายอำเภอ เพื่อนำไปมอบให้ ผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ รวม 19 อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ


ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุวาตภัยและเจ้าหน้าที่ให้ทราบ ในการนี้ องคมนตรี ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่ ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน จำนวน 10 ครอบครัว และพื้นที่ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบจำนวน 10 ครอบครัว ซึ่งเป็นผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และพูดคุยให้กำลังใจ ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น โดยผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจิตอาสาพระราชทาน ได้เร่งให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ และช่วยซ่อมแซมบ้าน โรงเรือน คอกสัตว์เลี้ยง ที่ได้รับความเสียหายตามระเบียบราชการ เป็นการเร่งด่วน แล้ว


จังหวัดอุบลราชธานี แบ่งการปกครองออกเป็น 25 อำเภอ 219 ตำบล 2,469 หมู่บ้าน ได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำแพร่ปกคลุมตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ มิถุนายน 2563 ทำให้เกิดฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง ส่งผลทำให้บ้านเรือนราษฎร ทรัพย์สิน โรงเรือน คอกสัตว์เลี้ยง และพืชผลทางการเกษตร ในพื้นที่ 25 อำเภอ 234 ตำบล 609 หมู่บ้าน ได้รับความเสียหาย ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 2,972 ครัวเรือน โดยได้ดำเนินการไปบางส่วนแล้ว สำหรับในวันนี้ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,252 ถุง มอบแก่ราษฎรใน 19 อำเภอ 182 ตำบล 491 หมู่บ้าน ที่ได้รับผลกระทบ

เอกชัย โปธา รายงาน